نقش شرکت های دانش بنیان سنجش از دور (RS) در بهبودمدیریت اقتصادی اکوسیستم جنگل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAEE01_061

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1401

چکیده مقاله:

کوسیستم جنگل از مهم ترین ثروتهای طبیعی هر کشور می باشد که فراهم کننده کارکردها و خدمات مختلفی برای بشر است . لذا یکی از نیازهای اصلی در مدیریت اکوسیستم جنگل ، داشتن اطلاعات از پراکنش و نوع گونه های درختی ، ساختار و تراکم جنگل ، بافت خاک جنگلی ، مساحت جنگل و غیره است . از این رو، آشکارسازی و پیش بینی تغییرات این ویژگی ها در یک اکوسیستم جنگل از اهمیت بسیار زیادی در مدیریت آن برخوردار است تا اقدامات مقتضی در صورت لزوم انجام گیرد. در این زمینه فن آوری سنجش از دور (RS) از کارآمدترین ابزارها برای دست یابی به این اطلاعات و شناسایی تغییرات و تحلیل آنها می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اهمیت شرکت های دانش بنیان مهندسی سنجش از دور در بهبود مدیریت اقتصادی اکوسیستم جنگل می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی بوده که به روش» توصیفی - تحلیلی « انجام شده و منابع اسنادی و کتابخانه ای بخش مهمی از آن را شامل می شود. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد در طول دهه اخیر افزایش شرکت های دانش بنیان مهندسی سنجش از دور در بهبود مدیریت اقتصادی اکوسیستم جنگل نقش داشته است . از این رو، به کارگیری شرکت های دانش بنیان مهندسی سنجش از دور جهت تهیه نقشه های اراضی جنگلی ، بررسی تغییرات آنها، جلوگیری از تبدیل و کاهش سطح اراضی جنگلی و تسهیل در برنامه ریزی مدیریت آتی آن امری ضروری می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ساره حسینی

دانش آموخته دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

حمید امیرنژاد

استاد گروه اقتصاد منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

ابراهیم اکبری

کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.