شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری (مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_573

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری کلانشهر تبریز می باشد. تحقیق از لحاظ روش از نوع توصیفی، از لحاظ روش جمع آوری داده از نوع میدانی، از لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی میباشد جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه که گروه اول شامل ۵ نفر از خبرگان بخش گردشکری میباشند. گروه دوم کلیه کارکنان موسسات فعال در زمینه گردشگری شامل آژانس های مسافرتی و خدمات هوایی تبریز، تورلیدرها، هتلها، مسافرخانه ها، غذاخوریها، ترمینال بزرگ کلانشهرتبریز میباشند. که بر اساس برآوردهای انجام شده ۹۰۰ نفر تخمین زده شد. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی تصادفی ساده، و برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۲۶۹ نفر بدست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید که بر اساس نتایج آزمون های لازم از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. برای تجزیه تحلیل داده های تحقیق، برای بررسی مناسبت ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) به وسیله ی نرم افزار Smart PLS۳ استفاده شد. همچنین جهت بررسی نوع توزیع داده ها از چولگی و کشیدگی، جهت بررسی سوالات پژوهش با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن به وسیله نرم افزار spss۲۶ استفاده شد. نتایج بررسی سوالات تحقیق نشان داد عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری کلانشهر تبریز به ترتیب اهمیت عبارتند شامل -۱ زیر ساختهای گردشگری، -۲زیر ساختهای سلامت، -۳ عوامل اجتماعی، -۴وضعیت زیست محیطی شهر و -۵عوامل اقتصادی میباشند.

نویسندگان

مهسا پژهان فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مهرداد غفاری

استادیار،گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران