برررسی تغییرات ساختار شیمیایی روغن آفتابگردان عامل دار شده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICONF08_093

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

چکیده مقاله:

پیوندهای دوگانه موجود در روغن های گیاهی قابلیت عاملدار کردن آنها با گروه های اپوکسی را فراهم می سازد. روغن آفتابگردان عامل دار شدهبه دلیل پایداری بالا و سازگاری آن با پلیمرهای قطبی، به عنوان نرم کننده در برخی مواد پلیمری مانند رزین های اپوکسی برای پوشش های سطحو چسب های دوجزیی استفاده می شود. مونومر حاصل از واکنش تری گلیسیرید اپوکسی دار با آکریلیک اسید، از طریق پلیمر شدن رادیکالی، اتصالعرضی برقرار می کند. نتایج طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR برای روغن آفتابگردان اپوکسیدار شده، تشکیل اپوکسی را تایید کرد پیک جدید C=CH۲ گروه آکریلیک در طول موج ۱۶۵۳cm(-۱) در طیف FTIR روغن آکریله شده نشان دهنده پیوند آکریلیک روی زنجیره روغن آفتابگردان بود. شدت بان د ۱-cm ۳۰۰۰ - ۲۸۰۰ مربوط به پیوند C-H ، متعاقب گرمادهی روغن آفتابگردان اپوکسی آکریلاتی، بدون بنزوئیل پراکساید،به دلیل با ز شدن حلقه اپوکسی، مجددا افزایش یافت . پلیمریزاسیون به ناپدید شدن پیک ۱-cm۸۴۴ و کاهش شدت پیک ۱-cm۱۶۵۳ متعاقبگرمادهی در حضور بنزوئیلپراکساید انجامید که معرف برقراری اتصال عرضی و شبکهای شدن از طریق گروه آکریلاتی بود. بنزوئیل پراکسایدرادیکال هایی را تشکیل داد که فرآیند اتصال عرضی را آغاز کردند. رادیکال های آزاد به C=C و گروه آکریلاتی حمله کرده و شبکه را ایجاد کردند .

کلیدواژه ها:

روغن آفتابگردان اپوکسی آکریلاتی ، بنزوئی لپراکساید ، ساختار شیمیایی ، ساختار شبکه ای ، طیف سنجی زیرقرمزتبدیل فوریه

نویسندگان

زبیر علایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

مریم قربانی

استاد تمام گروه مهندسی صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

سیدمجید ذبیح زاده

دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فروغ دستوریان

استادیار گروه مهندسی صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری