بررسی عوامل موثر در اثربخشی مدیریت منابع انسانی و رتبه بندی آن در شهرداری پارسیان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1911

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در اثربخشی مدیریت منابع انسانی و رتبه بندی آن در شهرداری پارسیان است. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۲ نفر از کارکنان رسمی، ۱۵ نفر کارکنان پیمانی، ۴ نفر قراردادی و ۷۰ نفر در بخش خصوصی، که جمعا ۱۰۱ نفر در سطح شهرداری پارسیان می باشد. که با استفاده از روش سرشماری نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. براساس نمونه آماری پژوهش ۱۰۰ پرسشنامه پخش شده است که تعدادی مخدوش و غیرقابل استفاده می باشد. از این بین ۸۰ پرسشنامه معتبر و قابل استناد برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل یک پرسشنامه استاندارد سنجش اثر بخشی مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل (۲۰۰۲) بوده است. روایی پرسشنامه های مذکور بر مبنای دیدگاه خبرگان و پایایی آنان نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۷. مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه تحقیق می باشد. روش پژوهش از آزمون ا تک نمونه ای، تحلیل واریانس و فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عوامل مدیریت منابع انسانی در اثربخشی مدیریت منابع انسانی و رتبه بندی آن در شهرداری پارسیان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت منابع انسانی ، اثربخشی مدیریت منابع انسانی ، رتبه بندی و شهرداری پارسیان

نویسندگان

احسان سالمی

شهردار، پارسیان

مسعود فیروزی

مدیر منابع انسانی، پارسیان