بررسی تاثیر دولت الکترونیک با رویکردی در آموزش آنلاین بر بهبود عملکرد معلمان شرکت کننده در طرح برنامه شاد در حوزه مدیریتی آموزش و پرورش شهرستان شاهین دژ

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LETCONF03_035

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بررسی تاثیر دولت الکترونیک با رویکردی در آموزش آنلاین بر بهبود عملکرد معلمان شرکتکننده در طرح برنامه شاد در حوزه مدیریتی آموزش و پرورش شهرستان شاهین دژ انجام گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدفکاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان حوزه مدیریتیآموزش و پرورش شهرستان شاهین دژ، که از برنامه شاد جهت آموزش در دوران بروز بیماری کوئید- ۱۹ در سال ۱۴۰۰ بوده اندکه تعداد آن ها ۲۴۰ نفر می باشد که در این راستا، حجم نمونه با استناد به جدول مورگان ۱۴۴ نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمعآوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد؛ بصورتی که برای متغیر دولت الکترونیک با رویکردی در آموزش آنلاین، ازپرسشنامه استاندارد (تورس، ۲۰۰۶) و برای متغیر عملکرد از پرسشنامه استاندارد هرسی گلداسمیت (۱۹۸۰) استفاده شد؛ جهتبررسی روائی پرسشنامه ها به روایی صوری استناد شد. برای بررسی پایایی نیز به آلفای کرونباخ استناد شد. نتایج بررسی پایاییبرای همه ابعاد بیشتر از ۰/۷ گزارش شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی نشان داد که دولت الکترونیک با رویکردی در آموزش آنلاین بر بهبود عملکرد معلمان شرکت کنندهدر طرح برنامه شاد در حوزه مدیریتی آموزش و پرورش شهرستان شاهین دژ تاثیر مثبت و معناداری دارند.

نویسندگان

محمدباقر رنجی

دانش اموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی