بررسی اثرکیفیت آبیاری با آب شور بر روی خاک و عملکرد گیاه پنبه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIHAMAYESH06_042

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

امروزه کاهش منابع آب موجود و افزایش بهاء آن، کشاورزان را به سمت استفاده بهینه از آب سوق داده است. تنش خشکی یکی از مهمترین و رایجترین تنشهای غیرزیستی است که باعث افزایش کارآیی مصرف آب و همچنین افزایش بازده استفاده از اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک شده است .با توجه به محدودیت منابع آب شیرین در بیشتر مناطق کشور، استفاده از آب های شور از یک طرف و ابداع و استفاده از تکنیکهایی که بتوان تا حد امکان از منابع موجود حداکثر استفاده را نمود از طرف دیگر ضرورت مییابد. افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی، توسعه صنایع و مصرف آب با کیفیت مناسب در آنها، توسعه سطح زیر کشت و بالاخره کاهش ریزشهای آسمانی مخصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک کشور، کاربرد آبهای شور را در امر کشاورزی اجتناب ناپذیر می نماید. لذا برنامه ریزی و مطالعه بر روی مدیریت صحیح بهره برداری از آبهای شور در جهت استفاده بهینه از منابع خاک و آب و دستیابی به تولید مطلوب و پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است . آبیاری بخشی از ریشه یکی از روشهای صرفهجویی و استفاده بهینه از آب است. با توجه به اینکه در بیشتر کشورها آب متعارف به طور نسبی کمیاب است و از طرف دیگر منابع قابل توجهی از آبهای شور در سرتاسر دنیا وجود دارد، در صورت مدیریت صحیح آب و خاک و دقت در برنامه ریزی و تنظیم آب آبیاری، میتوان از این نوع آب حداکثر استفاده را کرد.از طرف دیگر، مدیریت مناسب مراحل مختلف کاشت و داشت محصول شامل بسترسازی، وضعیت قرار گرفتن بذر در خاک، مدیریت آبیاری، آبشویی و سایر جنبه های مدیریت زراعی نیز در کاهش اثرات شوری بر تولید و به حداقل رساندن شدت تنش شوری در گیاه برای دستیابی به عملکرد اقتصادی و تولید پایدار در شرایط تنش شوری ضروری است.شوری یکی از تنشهای غیر زنده مهم است که در مناطق وسیعی از دنیا وجود دارد و اثرات زیانباری بر عملکرد گیاهان زراعی و کیفیت محصول دارد.

نویسندگان

زهره عابدی طامه

فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری