بهینهسازی تخصیص منابع آب از مخزن سد با استفاده از الگوریتم ترکیبیGA-LP

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,433

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHP03_054

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1391

چکیده مقاله:

میزان حجم آب انتقالی از مخزن سد به پایاب، همواره از مسائل مهم مدیریتی سیست مهای انتقال آب بوده و راهکارهای متعددی نیز برای حل این موضوع وجود دارد. در این پژوهش، کاربرد روش بهین هسا زی خطیLP) نیز روش الگوریتم ژنتیک G.A که بترتیب در زمره رو شهای بهین هسازی خطی وغیرخطی قرار دارند، در حل مسئله تخصیص بهینه منابع آب بررسی و مد لهای بهین هسازی در مخازن سدها بیان شده و سپس با ارائه یک مسئله کاربردی، مدلی به منظور بهینهسازی بهر ه- برداری و تخصیص آب از مخازن به شهرها تدوین شد هاست. تابع هدف در این مسئله عبارت است از تعیین حجم آب انتقالی از مخزن سدهای منطقه به شهرهای مجاور، به نحوی که ضمن تامین نیا زها، هزینه کل طرح انتقال نیز حداقل شود. مدل برنامه ریزی خطی با استفاده از برنامه نویسی در محیط نر مافزار Lingo10 و الگوی روش الگوریتم ژنتیک نیز به کمک برنامه نویسی در محیط نر مافزار Matlab تدوین شدهاند. با حل مسئله مذکور و انجام تحلیل حساسیت، ضمن محاسبه حجم آب تخصیص یافته به پایاب، از هر یک از این دو روش و مقایسه مقادیر آ نها با یکدیگر، و با بکارگیری پارامترهای مدیریتیهزینه کاهید حاصل از اجرای مدل، و تحلیل نتایج حاصل از بهین هسازی، الگوهایی برای بهرهبرداری بهینه از مخزن سد ،« قیمت دوگان » و ارائه شد هاست.

نویسندگان

محمدحسین کریمی پاشاکی

آب دانشجوی دکتری مهندسی منابع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

ابراهیم احمدی

دانشجوی دکتری سازههای آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

علی صارمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران