طراحی و استقرار ساز و کار لازم برای انتخاب تجهیزات و ارزیابی مشخصات فنی آن ها با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
DOI: 10.30503/nripress.2020.039
شناسه ملی سند علمی: R-1194319
تاریخ درج در سایت: 12 اردیبهشت 1400
مشاهده: 1,607
تعداد صفحات: 515
سال انتشار: 1399
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

دریافت فایلهای پیوست گزارش

جهت دریافت فایل های پیوست این گزارش بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

چکیده گزارش:

مطرح شدن لزوم توجه جدی به کاهش تلفات در شبکه های توزیع و معرفی چارچوب مدون ومشخص برای طرح های کاهش تلفات،شرایط مناسبی را برای فعالان این بخش فراهم آورده است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن قیمت واقعی تلفات،ارزش و اهمیت طرح های این چنینی بیش از پیش نمایان می گردد و زمینه و انگیزه ی لازم را برای کنکاش در بخشهای مختلف شبکه های توزیع به منظور ارائه ی راهکارها و طرح های کاهش تلفات فراهم می آورد. تلفات ازنظر شرکت های توزیع کننده ی انرژی الکتریکی، تفاضل انرژی تحویلی و انرژی خروجی است. اگر تلفات ازنظر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، تلفات، تفاضل انرژی خریداری شده و انرژی فروخته شده به شمار می آید.

تلفات شبکه های توزیع نیروی برق درصد بالایی از کل تلفات شبکه ی الکتریکی است.با توجه به این موضوع، سرمایه گذاری در جهت کاهش تلفات انرژی می تواند باعث آزادسازی ظرفیت تولید گردد. به این معنی که با انجام سرمایه گذاری مناسب و مهندسی شده می توان به جای ساخت نیروگاه های پرهزینه، تلفات شبکه ی الکتریکی را کاهش داد. بدین منظور باید ضمن بررسی اطلاعات اولیه ی موردنیاز، مبنای محاسباتی طرح های پیشنهادی و الگوی دسته بندی آنها تشریح شود و در ادامه روش عملیاتی برای شناسایی پروژه هایی که در قالب طرح های زودبازده کاهش تلفات قرار می گیرند، ارائه گردد. سرمایه گذاری در بخش کاهش تلفات در کشور در سال های اخیر عمدتا بر روی مطالعات سیستمی و بهبود فرایند طراحی و بهره برداری صورت پذیرفته است. حال آنکه نقش تجهیزات به کاررفته در شبکه ی توزیع نیز در حوزه تلفات غیرقابل انکار است. بدین ترتیب، سعی شده است که به نقش تجهیزات در شبکه ی توزیع بیشتر پرداخته شود و تجهیزات اصلی تاثیرگذار در مقدار تلفات شبکه ، شناسایی شوند تا در مراحل بعدی پروژه شاخص های مناسبی به منظور ارزیابی آنها از دیدگاه میزان تلفات تولیدی، تعریف شود.

پیش گفتار گزارش

تلفات در شبکه هاي توزيع کشور در سالیان اخیر در موارد متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است،خوشبختانه راهکارهاي اتخاذ شده در اين زمینه توانسته سطح نسبی تلفات در کشور را با يک روند نزولی مواجه سازد. مطالعات صورت پذيرفته عمدتاً موارد متنوعی از قبیل تلفات غیرفنی، تلفات طراحی، نقش بازآرايی و خازن گذاري در تلفات و مواردي از اين دست را مدنظر قرارداده و راهکارهاي ارائه شده با توجه به شرايط شبکه ي توزيع کشور با شدت و ضعف مختلف منجر به کاهش تلفات شده است. لیکن در اکثر مطالعات، اگرچه به تلفات تجهیزات اشاره شده اما اقدامات عملی و راهکار مناسب براي کاهش تلفات و افزايش بهره وري تجهیزات پیشنهاد نشده است. البته در اينجا يادآوري اين نکته ضروري است که در حوزه ي ترانسفورماتور توزيع با توجه به ابلاغ شرکت توانیر، اقداماتی توسط شرکت هاي سازنده به منظور بهبود طراحی در يکی دو سال اخیر صورت پذيرفته است که اقدام مثبتی در اين مورد به شمار می آيد. براساس اين توضیحات، در پروژه ي حاضر به عنوان يک اقدام عملی در راستاي بهبود بهره وري تجهیزات مورد استفاده در شبکه ي توزيع، هدف آن است که از طريق ايجاد ساز و کار ارزيابی تلفات تجهیزات توزيع، امتیازاتی براي تجهیزات با بهره وري بالاتر در نظر گرفته شود. در شروع اين پروژه و در اين گزارش، ابتدا به شناسايی تجهیزات اصلی مولد تلفات در شبکه ي توزيع پرداخته می شود. گزارش حاضر تحت عنوان « شناسايی انواع تجهیزات اصلی مؤثر بر تلفات در شبکه ي توزيع » از چهار مرحله تشکیل شده است. در مرحله ي اول، مقدمه اي در مورد تلفات شبکه ي توزيع و عوامل اصلی ايجاد کننده ي آن ارائه می شود. مرحله ي دوم، سهم تلفات در بخشهای مختلف شبکه ي توزيع مشتمل بر شبکه ي فشارمتوسط، فشار ضعیف و ترانسفورماتورهاي توزيع مورد مطالعه قرارمی گیرد و تجربیات ملی و بین المللی در اين زمینه را بیان می کند. در مرحله ي سوم، تجهیزات مورد استفاده، قدري با تمرکز بیشتر مورد مطالعه قرار می گیرند و درصد تلفات ايجاد شده توسط آنها در شبکه ي توزيع بر اساس گزارش مراجع موجود بیان می گردد و در مرحله ي چهارم، جمعبندي و نتیجه گیري ارائه می شود که بر مبناي آن تجهیزات اصلی مولد تلفات در شبکه ي توزيع تعیین شده است.

گزارش حاضر توسط آقايان مهندسان مهدي يعقوبی و رضا صفائیان به مديريت آقاي دکتر گیلوانژاد تدوين شده است و آقاي دکتر تورج امرائی نظارت آن را بر عهده داشته اند.

فهرست مطالب گزارش

فهرست مطالب

۱ - ۱ - مقدمه

۱ - ۱ - ۱ - تلفات در شبکه های توزیع

۱ - ۱ - ۲ - دلایل عمده بروز تلفات و افزایش آن در شبکه های توزیع نیروی برق

۱ - ۲ - بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع کشورهای مختلف

۱ - ۲ - ۱ - مقدمه

۱ - ۲ - ۲ - مطالعات ملی و بین المللی

۱ - ۳ - مطالعه ی تجهیزات اصلی مؤثر بر تلفات در شبکه های توزیع

۱ - ۳ - ۱ - تلفات ترانسفورماتورهای توزیع

۱ - ۳ - ۲ - تلفات تجهیزات اندازه گیری

۱ - ۳ - ۳ - تلفات در هادی ها و کابل ها

۱ - ۳ - ۴ - هادی های کابلی

۱ - ۳ - ۵ - تلفات در مقره ها

۱ - ۳ - ۶ - تلفات متفرقه

۱ - ۴ - جمع بندی و نتیجه گیری

۲ - ۱ - مقدمه

۲ - ۲ - سازندگان ترانسفورماتورهای توزیع

۲ - ۲ - ۱ - شرکت ایران ترانسفو

۲ - ۲ - ۲ - شرکت اروند ترانس پارس

۲ - ۲ - ۳ - شرکت ریبوار صنعت کردستان

۲ - ۲ - ۴ - شرکت نیرو ترانسفو

۲ - ۲ - ۵ - شرکت آریاترانسفو

۲ - ۲ - ۶ - شرکت صنایع کیان ترانسفو

۲ - ۲ - ۷ - شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

۲ - ۳ - سازندگان ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان و ولتاز

۲ - ۳ - ۱ - شرکت الکتروپژواک آرین (رضا ترانس ورک)

۲ - ۳ - ۲ - شرکت نیرو ترانس

۲ - ۳ - ۳ - شرکت مگ الکتریک

۲ - ۳ - ۴ - شرکت نوین هریس پویا

۲ - ۳ - ۵ - شرکت پارس شار بارز

۲ - ۳ - ۶ - شرکت صنایع ظفر

۲ - ۴ - سازندگان کنتورهای برق

۲ - ۴ - ۱ - شرکت الکترونیک افزار آزما

۲ - ۴ - ۲ - شرکت کنتورسازی ایران

۲ - ۴ - ۳ - شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس

۲ - ۴ - ۴ - شرکت رهروان سپهر اندیشه

۲ - ۴ - ۵ - شرکت کرمان تابلو

۲ - ۴ - ۶ - شرکت باسط پژوه تهران

۲ - ۴ - ۷ - شرکت پارس توان آزما

۲ - ۴ - ۸ - شرکت توس فیوز

۲ - ۵ - سازندگان سیم و کابل و هادی

۲ - ۵ - ۱ - آلومتک

۲ - ۵ - ۲ - شرکت رساناكابل

۲ - ۵ - ۳ - شرکت پویاغرب

۲ - ۵ - ۴ - شرکت رسا خطوط شهرکرد

۲ - ۵ - ۵ - شرکت سیم نور یزدان

۲ - ۵ - ۶ - شرکت سیم نور پویا

۲ - ۵ - ۷ - شرکت سیم اف

۲ - ۵ - ۸ - شرکت صنایع کابل کاشان

۲ - ۵ - ۹ - شرکت فروزنده

۲ - ۵ - ۱۰ - شرکت سیم و کابل آرین

۲ - ۵ - ۱۱ - شرکت آلومینیم کوهرنگ زاگرس

۲ - ۵ - ۱۲ - شرکت سیم و کابل همدان

۲ - ۵ - ۱۳ - شرکت تولیدی دنیای مس کاشان

۲ - ۵ - ۱۴ - شرکت افلاک الکتریک خراسان

۲ - ۵ - ۱۵ - شرکت سیم و کابل شاهین

۲ - ۵ - ۱۶ - شرکت سیم و کابل لیاقزوین (لوشان)

۲ - ۵ - ۱۷ - شرکت کابل متال

۲ - ۵ - ۱۸ - شرکت افق البرز

۲ - ۵ - ۱۹ - شرکت سیم و کابل یزد

۲ - ۵ - ۲۰ - شرکت سیم کات

۲ - ۵ - ۲۱ - سیم کو

۲ - ۵ - ۲۲ - شرکت کابل ابهر

۲ - ۵ - ۲۳ - شرکت کارخانه های کابل سازی ایران

۲ - ۵ - ۲۴ - شرکت کابل البرز

۲ - ۵ - ۲۵ - شرکت آلفاکابل (آلفا صنعت پارس)

۲ - ۵ - ۲۶ - شرکت سیمند کابل

۲ - ۵ - ۲۷ - شرکت صنایع کابل کرمان و کاویان

۲ - ۵ - ۲۸ - شرکت توسعه ی برق ایران

۲ - ۵ - ۲۹ - شرکت کابل مسین

۲ - ۵ - ۳۰ - شرکت سیم قاب سپهر

۲ - ۵ - ۳۱ - شرکت کابل سينا

۲ - ۵ - ۳۲ - شرکت سیم و کابل پیشرو (پیشرو رفسنجان)

۲ - ۵ - ۳۳ - شرکت سیم راد سما

۲ - ۵ - ۳۴ - شرکت سیستم کوثر سپاهان (سیم و کابل اختر)

۲ - ۵ - ۳۵ - شرکت سیم و کابل مشهد

۲ - ۵ - ۳۶ - شرکت آلوم کابل کاوه

۲ - ۵ - ۳۷ - شرکت سیم و کابل سمنان

۲ - ۵ - ۳۸ - شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان

۲ - ۵ - ۳۹ - شرکت کابل باختر

۲ - ۵ - ۴۰ - شرکت سیم و کابل فروزان یزد

۲ - ۵ - ۴۱ - شرکت صنایع سیم و کابل مازندران

۲ - ۵ - ۴۲ - شرکت گروه کارخانه های شهید قندی

۲ - ۵ - ۴۳ - شرکت صنایع شایان سیمکان

۲ - ۵ - ۴۴ - شرکت سیمیا

۲ - ۵ - ۴۵ - شرکت سیم و کابل مغان

۲ - ۵ - ۴۶ - شرکت سازه های نوین تبریز

۲ - ۵ - ۴۷ - شرکت کابل و هادی کاج

۲ - ۵ - ۴۸ - شرکت کابل سپهر البرز

۲ - ۵ - ۴۹ - شرکت نیرو کابل زاگرس

۲ - ۶ - جمع بندی و نتیجه گیری

۳ - ۱ - مقدمه

۳ - ۱ - ۱ - اقدامات انجام شده برای کاهش تلفات

ترانسفورماتورهای توزیع

۳ - ۱ - ۲ - بررسی اقدامات و استانداردهای کاهش تلفات ترانسفور در کشور های جهان

۳ - ۱ - ۳ - ویتنام

۳ - ۱ - ۴ - هادی و کابل

۳ - ۱ - ۵ - مقادیر استانداردهای ملی

۳ - ۱ - ۶ - روش انجام آزمون منطبق بر استاندارد های بین المللی

۳ - ۱ - ۷ - مقادیر استانداردهای بین المللی

۳ - ۱ - ۸ - ترانسفورماتورهای اندازه گیری

۳ - ۱ - ۹ - فهرست نرم افزارها و اقدامات مشابه

۳ - ۱ - ۱۰ - نرم افزار شرکت کانادایی Rex

۳ - ۱ - ۱۱ - نرم افزار شرکت ABB

۳ - ۱ - ۱۲ - نرم افزار شرکت DNV . GL نروژ

۳ - ۱ - ۱۳ - نرم افزار شرکت Schneider

۳ - ۱ - ۱۴ - نرم افزار شرکت DSTAR آمریکا

۳ - ۱ - ۱۵ - جمع بندی و نتیجه گیری

۴ - ۱ - مقدمه

۴ - ۱ - ۱ - مشخصات فنی محصولات سازندگان داخلی ترانسفورماتورهای توزیع

۴ - ۱ - ۲ - شرکت اروند ترانس پارس

۴ - ۱ - ۳ - شرکت نیرو ترانسفو

۴ - ۱ - ۴ - شرکت آریا ترانسفو

۴ - ۱ - ۵ - شرکت ایران ترانسفو

۴ - ۱ - ۶ - شرکت صنایع کیان ترانسفو

۴ - ۱ - ۷ - ترانسفورماتور توزیع زنگان

۴ - ۱ - ۸ - مشخصات فنی محصولات سازندگان داخلی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

۴ - ۱ - ۹ - شرکت نیرو ترانس

۴ - ۱ - ۱۰ - شرکت مگ الکتریک

۴ - ۱ - ۱۱ - شرکت صنایع ظفر

۴ - ۲ - مشخصات فنی محصولات سازندگان داخلی کنتورهای برق

۴ - ۲ - ۱ - الکترونیک افزار آزما

۴ - ۲ - ۲ - کنتور تک فاز دیجیتال چند تعرفه ی 200 JAM

۴ - ۲ - ۳ - کنتور تک فاز دیجیتال چند تعرفه ی گرد JAM200A _ ANSI

۴ - ۲ - ۴ - کنتور سه فاز چند تعرفه اتصال ثانویه JAM300 / 300CT

۴ - ۲ - ۵ - کنتور تک فاز هوشمند 2000 JAM

۴ - ۲ - ۶ - کنتور تک فاز هوشمند گرد JAM2000A - ANSI

۴ - ۲ - ۷ -کنتور هوشمند سه فاز (اتصال مستقیم اتصال غیر مستقیم) JAM 3000/ 3000CT

۴ - ۳ - شرکت کنتورسازی ایران

۴ - ۳ - ۱ - کنتور تک فاز هوشمند 2000 SAMAN

۴ - ۳ - ۲ - کنتور تک فاز الکترونیکی چند تعرفه 2000 Renan

۴ - ۳ - ۳ - کنتور تک فاز الکترونیکی ۱۰۱۰ EVAN

۴ - ۳ - ۴ - کنتور تک فاز الکترونیکی ACE 2000 socket type & Terminal Type

۴ - ۳ - ۵ - کنتور سه فاز هوشمند Saman 5000 DC & CT & CT - PT

۴ - ۳ - ۶ - کنتور سه فاز Renan 5000 DC / CT / CT -PT

۴ - ۳ - ۷ - کنتور سه فاز الکترونیکی ACE 5000 DC / CT

۴ - ۴ - شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس

۴ - ۴ - ۱ - کنتور تک فاز مدل IRANTECH12

۴ - ۴ - ۲ - کنتور سه فاز اتصال مستقیم 34 IRANTECH

۴ - ۴ - ۳ - کنتور سه فاز الکترونیکی ولتاژ ثانویه (غیر مستقیم) HXE34 CT

۴ - ۴ - ۴ - کنتور سه فاز ولتاژ اولیه (غیر مستقیم) HXE34 CTPT

۴ - ۴ - ۵ - کنتور سه فاز اتصال مستقیم 300 HXE

۴ - ۴ - ۶ - کنتور سه فاز ولتاژ ثانوية (اتصال غیر مستقیم) HXE300 CT

۴ - ۴ - ۷ - کنتور سه فاز ولتاژ اولیه (اتصال غیر مستقیم) HXE300 CT / PT

۴ - ۴ - ۸ - کنتور تک فاز HXE100

۴ - ۴ - ۹ - کنتور سه فاز ولتاژ اولیه با کلاس دقت 0 . 25 HXT300

۴ - ۴ - ۱۰ - کنتور تک فاز Smart Cluster

۴ - ۵ - شرکت رهروان سپهر اندیشه

۴ - ۵ - ۱ - کنتور هوشمند آب و برق (
IWEM(Intelligent Water and Energy Meter

۴ - ۵ - ۲ - کنتور هوشمند آب و برق
( Smart Water and Energy Meter) SWEM

۴ - ۶ - توس فيوز

۴ - ۶ - ۱ - کنتور دیجیتال تک فاز مدل MTF200F

۴ - ۶ - ۲ - کنتور هوشمند تک فاز مدل 100-SM

۴ - ۶ - ۳ - کنتور دیجیتال سه فاز اتصال مستقیم مدل MTF301

۴ - ۶ - ۴ - کنتورهای هوشمند سه فاز اتصال مستقیم و غیرمستقیم مدلSM - 300 Direct , SM - 300 CT , CT / PT

۴ - ۷ - سازندگان سیم و کابل و هادی

۴ - ۷ - ۱ - شرکت آلومتک

۴ - ۸ - رسانا کابل

۴ - ۸ - ۱ - شرکت سیم نور یزدان

۴ - ۸ - ۲ - شرکت سیم و کابل آرین

۴ - ۸ - ۳ - شرکت سیم و کابل همدان

۴ - ۸ - ۴ - شرکت تولیدی دنیای مس کاشان

۴ - ۸ - ۵ - شرکت افلاک الکتریک خراسان

۴ - ۸ - ۶ - شرکت سیم و کابل شاهین

۴ - ۸ - ۷ - شرکت کابل متال

۴ - ۸ - ۸ - شرکت سیمکات

۴ - ۸ - ۹ - شرکت سیمکو

۴ - ۸ - ۱۰ - شرکت کابل سازی ایران

۴ - ۸ - ۱۱ - شرکت آلفا کابل (آلفا صنعت پارس)

۴ - ۸ - ۱۲ - شرکت سیمند کابل

۴ - ۸ - ۱۳ - شرکت سیم و کابل مشهد

۴ - ۸ - ۱۴ - شرکت آلوم کابل کاوه

۴ - ۸ - ۱۵ - شرکت کابل باختر

۴ - ۸ - ۱۶ - شرکت صنایع شایان سیمکان

۴ - ۸ - ۱۷ - سیمیا

۴ - ۸ - ۱۸ - شرکت سیم و کابل مغان

۴ - ۸ - ۱۹ - شرکت سازه های نوین تبریز

۴ - ۸ - ۲۰ - شرکت کابل سپهر البرز

۴ - ۹ - بررسی رنج بهره وری تجهیزات اصلی ساخت داخل کشور

۴ - ۹ - ۱ - ترانسفورماتورهای توزیع

۴ - ۹ - ۲ - سیم و کابل

۴ - ۹ - ۳ - ترانسفورماتورهای اندازه گیری

۴ - ۹ - ۴ - کنتور

۴ - ۹ - ۵ - جمع بندی و نتیجه گیری

۵ - ۱ - مقدمه

۵ - ۱ - ۱ - مقدمه

۵ - ۱ - ۲ - ترانسفورماتور توزیع

۵ - ۱ - ۳ - سیم و کابل

۵ - ۱ - ۴ - ترانسفورماتورهای اندازه گیری

۵ - ۱ - ۵ - کنتور

۵ - ۱ - ۶ - نظرسنجی از خبرگان صنعت برق و اساتید دانشگاه

۵ - ۱ - ۷ - جمع بندی و نتیجه گیری

۶ - ۱ - مقدمه

۶ - ۱ - ۱ - هدف

۶ - ۱ - ۲ - دامنه /محدوده

۶ - ۱ - ۳ - منابع

۶ - ۱ - ۴ - تعاریف و اختصارات

۶ - ۱ - ۵ - بررسی اجمالی

۶ - ۱ - ۶ - نمایش معماری

۶ - ۱ - ۷ - اهداف و محدودیت های معماری

۶ - ۱ - ۸ - دید موارد کاربرد

۶ - ۱ - ۹ - مرور کلی

۶ - ۱ - ۱۰ - موارد کاربرد با اهمیت از نظر معماری

۶ - ۱ - ۱۱ - دید منطقی

۶ - ۱ - ۱۲ - بررسی اجمالی

۶ - ۱ - ۱۳ - بسته‌های طراحی با اهمیت از نظر معماری

۶ - ۲ - دید فرآیند

۶ - ۲ - ۱ - مدل فرایند زمان اجرای سامانه

۶ - ۳ - ديد استقرار

۶ - ۳ - ۱ - توزیع بر روی یک Web Application Server و یک DB Server

۶ - ۳ - ۲ - توزیع بر روی دو Web Application Server و دو DB Server

۶ - ۴ - دید پیاده سازی

۶ - ۴ - ۱ - بررسی اجمالی

۶ - ۴ - ۲ - لایه ها

۶ - ۴ - ۳ - توصیف کلاس های موجود در پیاده سازی لایه ها

۶ - ۵ - ديد داده

۶ - ۶ - ابعاد و کارایی

۶ - ۶ - ۱ - ابعاد

۶ - ۶ - ۲ - کارایی

۶ - ۷ - کیفیت

۶ - ۷ - ۱ - مقیاس پذیری

۶ - ۷ - ۲ - اطمینان پذیری، دسترس پذیری

۶ - ۷ - ۳ - امنیت

۶ - ۷ - ۴ - توسعه پذیری

۶ - ۷ - ۵ - کاربری

۶ - ۷ - ۶ - آزمون پذیری

۶ - ۷ - ۷ - تعامل پذیری

۶ - ۸ - سندهای برنامه نویسی

۶ - ۸ - ۱ - ماژول دسته بندی کالا

۶ - ۹ - مقدمه

۶ - ۹ - ۱ - ماژول قالب كالا

۶ - ۱۰ - مقدمه

۶ - ۱۰ - ۱ - ماژول کالا

۶ - ۱۱ - مقدمه

۶ - ۱۱ - ۱ - طراحی دامین

۶ - ۱۱ - ۲ - پایگاه داده

۶ - ۱۲ - رابط کاربری

۶ - ۱۲ - ۱ - ثبت سازمان جدید

۶ - ۱۲ - ۲ - مدیریت نقش ها

۶ - ۱۲ - ۳ - مدیریت کاربران

۶ - ۱۲ - ۴ - مدیریت تمام اعضا

۶ - ۱۲ - ۵ - ثبت عضو جدید

۶ - ۱۲ - ۶ - درخواست های عضویت

۶ - ۱۲ - ۷ - دسته بندی

۶ - ۱۲ - ۸ - مدیریت کالا

۶ - ۱۲ - ۹ - ماژول امتیازدهی

۶ - ۱۲ - ۱۰ - امتیاز تلفات

۶ - ۱۲ - ۱۱ - امتیازدهی عمومی

۷ - ۱ - مقدمه

۷ - ۲ - افزودن تجهیزات به درون سامانه

۷ - ۳ - مدیریت کاربران

۷ - ۴ - مديريت دسته بندی های کالا

۷ - ۴ - ۱ - دسته بندی ترانسفورماتورهای توزیع

۷ - ۴ - ۲ - دسته بندی ترانسفورماتور اندازه گیری

۷ - ۴ - ۳ - دسته بندی کنتور

۷ - ۴ - ۴ - دسته بندی سیم و کابل

۷ - ۵ - هادی های هوایی

۷ - ۶ - مدیریت قالب های کالا

۷ - ۶ - ۱ - قالب های ترانسفورماتور

۷ - ۶ - ۲ - قالب های ترانس اندازه گیری

۷ - ۶ - ۳ - قالب های کنتور

۷ - ۶ - ۴ - قالب کنتور آب و برق تک فاز

۷ - ۶ - ۵ - قالب های سیم و کابل

۷ - ۶ - ۶ - قالب کابل های زمینی

۷ - ۷ - مدیریت کالا

۷ - ۸ - امکان ثبت نظر

۷ - ۹ - مدیریت نظرات

۷ - ۱۰ - نمایش کالا

۷ - ۱۱ - مدیریت گواهی

۷ - ۱۲ - امتیاز تجهیز در سامانه

۷ - ۱۳ - جمع بندی

۸ - ۱ - مقدمه

۸ - ۲ - محاسبه ی امتیاز عمومی

۸ - ۲ - ۱ - ترانسفورماتور

۸ - ۲ - ۲ - کنتور

۸ - ۲ - ۳ - ترانس اندازه گیری

۸ - ۲ - ۴ - سیم و کابل

۸ - ۳ - امتیاز کیفیت سنجی توسط نظرسنجی سایت

۸ - ۴ - محاسبه امتیاز بهره وری و تلفات

۸ - ۴ - ۱ - ترانسفورماتورهای توزیع

۸ - ۴ - ۲ - کنتورها

۸ - ۴ - ۳ - ترانسفورماتور اندازه گیری

۸ - ۴ - ۴ - امتیاز کلی کالا

۸ - ۵ - جمع بندی و نتیجه گیری

۹ - ۱ - مقدمه

۹ - ۲ - موارد اصلاح شده بر روی نسخه ی نهایی

۹ - ۳ - قابلیت های مورد انتظار از سامانه ی اصلی مدیریت اطلاعات تجهیزات توزیع برق


فهرست شکل ها

شکل (۱-۱): سهم تلفات تجهیزات در شبکه نیویورک

شکل (۱-۲): سهم تلفات تجهیزات در شبکه کشور انگلستان [۶]

شکل (۱-۳): سهم تجهیزات در تلفات کشور آلبانی

شکل (۱-۴): تجمع در صد تلفات خطوط موردمطالعه

شکل (۱-۵): نمودار تلفات انتقال و توزیع ایران از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۴ [۱۳]

شکل (۱-۶): نمودار عوامل مؤثر بر کاهش تلفات شبکه توزیع [۱۴]

شکل (۱-۷): ترانسفورماتور خشک رزینی

شکل (۱-۸): نمودار تقسیم بندی تلفات ترانسفورماتور

شکل (۱-۹): نمودار مربوط به مجموع تلفات در ترانسفورماتورهای نوع خشک و روغنی نرمال [۲۱]

شکل (۱-۱۰): صرفه جویی اقتصادی ترانسفورماتور خشک نسبت به نوع روغنی مشابه برای مدت بهره برداری ۲۰ و ۳۰ سال [۲۱]

شکل (۱-۱۱): کابل های غلاف دار تخت [۲۵]

شکل (۱-۱۲): کابل های بدون غلاف مثلثی (Trefoil) [۲۵]

شکل (۱-۱۳): چگالی جریان هادی در کابل های بدون غلاف تخت

شکل (۱-۱۴): چگالی جریان هادی در کابل های غلاف دار مثلثی

شکل (۱-۱۵): چگالی جریان غلاف در کابل های غلاف دار مثلثی

شکل (۱-۱۶): تلفات كل برحسب پریونیت

شکل (۲-۱): چارت محصولات شرکت سیمکو

شکل (۳-۱): نمونه برچسب بهره وری انرژی ترانسفورماتور در کشور برزیل

شکل (۳-۲): روند تغيير الزامات ترانسفورماتور در اروپا

شکل (۳-۳): مقایسه شاخص بازده PET در تجدید ساختارهای ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱

شکل (۳-۴): برچسب بهره وری انرژی ترانسفورماتور در کشور هند

شکل (۳-۵): برچسب انرژی برای ترانسفورماتورهای توزیع در کره

شکل (۳-۶): نمودارهای بازده برحسب تغییرات سال

شکل (۳-۸): خروجی اطلاعات جانبی نرم افزار

شکل (۳-۹): خروجی نرم افزار ABB Trasnformer TCO

شکل (۳-۱۰): خروجی نرم افزار محاسبه تلفات Transformer loss calculation tool

شکل (۳-۱۱): خروجی نرم افزار اشنایدر به صورت جدول

شکل (۳-۱۲): خروجی نرم افزار اشنایدر به صورت نمودار مقایسه ای

شکل (۳-۱۴): نمودار خروجی نرم افزار DSTAR

شکل (۴-۱): ترانسفورماتورهای توزیع با منبع انبساط

شکل (۴-۲): ترانسفورماتورهای هرمتیک (۱): بدون بالشتک گازی (۲): با بالشتک گازی

شکل (۴-۳): ترانسفورماتور خشک رزینی

شکل (۴-۳): ترانس های جریان رزینی

شکل (۴-۴): ترانس های جریان بوشینگی

شکل (۴-۵): ترانس های جریان پنجره ای

شکل (۴-۶): ترانس های ولتاژ رزینی

شکل (۴-۷): ترانس اندازه گیری MOF

شکل (۴-۸): ترانسفورماتورهای جریان (kv3 . 67 . 2 , 12 )

شکل (۴-۱۰): ترانسفورماتور جریان kv 24

شکل (۴-۱۱): ترانسفورماتور جریان kv 36

شکل (۴-۱۲): ترانسفورماتور ولتاژ VM1, 2

شکل (۴-۱۳): ترانسفورماتور ولتاژ VMB - VMD

شکل (۴-۱۴): ترانسفورماتور ولتاژ VMF

شکل (۴-۱۵): ترانسفورماتور ولتاژ VMS, VMT

شکل (۴-۱۶): ترانسفورماتور ولتاژ 1-36 VMS

شکل (۴-۱۷): ترانسفورماتور ولتاژ VMV

شکل (۴-۱۸): ترانس جریان AL 1N

شکل (۴-۱۹): ترانس جریان 1 AL

شکل (۴-۲۰): ترانس جریان AL 2E

شکل (۴-۲۱): ترانس جریان 2 AL

شکل (۴-۲۲): ترانس جریان 3 AL

شکل (۴-۲۱): ترانس جریان 4 AL

شکل (۴-۲۲): ترانس جریان 5 AL

شکل (۴-۲۳): کنتور تک فاز 200 JAM

شکل (۴-۲۴): کنتور تک فاز JAM200A_ ANSI

شکل (۴-۲۵): کنتور سه فاز JAM300/ 300CT

شکل (۴-۲۶): کنتور تک فاز هوشمند 2000 JAM

شکل (۴-۲۸): کنتور هوشمند سه فاز 3000 / 3000CT

شکل (۴-۲۹): کنتور تک فاز هوشمند 2000 saman

شکل (۴-۳۰): کنتور تک فاز الکترونیکی چند تعرفه 2000 Renan

شکل (۴-۳۱): کنتور تک فاز الکترونیکی ۱۰۱۰ EVAN

شکل (۴-۳۲): کنتور تک فاز الکترونیکی Ace 2000 socket type

شکل (۴-۳۳): کنتور تک فاز الکترونیکی Ace 2000 Terminal type

شکل (۴-۳۴): کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم Saman 5000 DC

شکل (۴-۳۵): کنتور هوشمند سه فاز اتصال ثانویه Saman 5000 CT

شکل (۴-۳۶): کنتور هوشمند سه فاز اتصال اولیه Saman 5000 CT- PT

شکل (۴-۳۷): کنتور سه فاز Renan 5000 DC

شکل (۴-۳۸): کنتور سه فاز Renan 5000 CT

شکل (۴-۳۹): کنتور سه فاز الکترونیکی ACE 5000 DC / CT

شکل (۴-۴۰): کنتور تک فاز 12 IRANTECH

شکل (۴-۴۱): کنتور سه فاز اتصال مستقیم 34 IRANTECH

شکل (۴-۴۲): کنتور سه فاز الکترونیکی HXE34 CT

شکل (۴-۴۳): کنتور سه فاز ولتاژ اولیه HXE34 CTPT

شکل (۴-۴۴): کنتور سه فاز 300 HXE

شکل (۴-۴۵): کنتور سه فاز HXE300 CT

شکل (۴-۴۶): کنتور سه فاز HXE300 CT / PT

شکل (۴-۴۷): کنتور تک فاز HXE100

شکل (۴-۴۸): کنتور سه فاز ولتاژ اولیه HXT300

شکل (۴-۴۹): کنتور تک فاز Smart Cluster

شکل (۴-۵۰): کنتور آب و برق IWM12

شکل (۴-۵۱): کنتور آب و برق IWEM205

شکل (۴-۵۲): کنتور آب و برق IWEM207

شکل (۴-۵۳): کنتور هوشمند آب و برق SWEM303

شکل (۴-۵۴): کنتور دیجیتال تک فاز مدل MTF200F

شکل (۴-۵۵): کنتور هوشمند تک فاز مدل 100-SM

شکل (۴-۵۶): کنتور دیجیتال سه فاز MTF301

شکل (۴-۵۷): کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم و غیر مستقیم مدل 300 SM

شکل (۴-۵۸): چارت محصولات شرکت سیمکو

شکل (۴-۵۹): چارت محصولات شرکت سیمکان

شکل (۶-۱): مدل معماری ۱+۴

شکل (۶-۲): نمای یکپارچه معماری سامانه

شکل (۶-۳): موارد کاربرد با اهمیت از نظر معماری

شکل (۶-۴): نمودار توالی مدیریت داده ها

شکل (۶-۵): نمودار توالی گزارش داده ها

شکل (۶-۶): نمودار توالی گزارش عملیات کاربر

شکل (۶-۷): نمودار توالی احراز هویت از طریق SSO

شکل (۶-۸): نمودار توالی مدیریت دسترسی ها

شکل (۶-۹): نمودار توالی مدیریت کاربران

شکل (۶-۱۰): بسته های طراحی با اهمیت از نظر معماری

شکل (۶-۱۱): الگوی MVC مورداستفاده در بسته Presentation

شکل (۶-۱۲): جرای سامانه تحت وب با الگوی طراحی دامنه - وب

شکل (۶-۱۳): توزیع بر روی یک Web Application Server و یک DB Server

شکل (۶-۱۴): توزیع بر روی دو Web Application Server و دو DB Server

شکل (۶-۱۵): نمودار دید پیاده سازی

شکل (۶-۱۶): مدل پیاده سازی لایه سرویس

شکل (۶-۱۷): نمودار کلاس موجودیت فرضی ExternalManufacturers

شکل (۶-۱۸): دسته بندی کالا

شکل (۶-۱۹): قالب دسته بندی کالا

شکل (۶-۲۰): کلاس نمودار دامین قالب کالا

شکل (۶-۲۱): جدول دامین قالب کالا در پایگاه داده

شکل (۶-۲۲): کلاس نمودار دامین کالا

شکل (۶-۲۳): نظرسنجی کالا

شکل (۶-۲۴): جدول کالا در پایگاه داده

شکل (۶-۲۵): قسمتی از aggregate کالا

شکل (۶-۲۶): مدیریت سازمان

شکل (۶-۲۷): ثبت سازمان جدید

شکل (۶-۲۸): ویرایش سازمان

شکل (۶-۲۹): جستجو سازمان

شکل (۶-۳۰): ثبت نقش جدید

شکل (۶-۳۱): مدیریت نقش ها

شکل (۶-۳۲) : ویرایش نقش ها

شکل (۶-۳۳): مدیریت اعضا

شکل (۶-۳۴): ویرایش اعضا

شکل (۶-۳۵): غیرفعال کردن کاربر

شکل (۶-۳۶): عملیات رمز و جایگذاری و حذف

شکل (۶-۳۷): فیلتر اعضا

شکل (۶-۳۸): ثبت عضو جديد

شکل (۶-۳۹): مدیریت اعضای جدید

شکل (۶-۴۰): صفحه ورود

شکل (۶-۴۱): صفحه ثبت نام شرکتی

شکل (۶-۴۲): ثبت نام شرکتی

شکل (۶-۴۳): ورود به صفحه ثبت نام کاربر عادی

شکل (۶-۴۴): مراحل ورود اطلاعات

شکل (۶-۴۵): دسته بندی جدید

شکل (۶-۴۶): ثبت دسته بندی جدید

شکل (۶-۴۷): ویرایش دسته بندی

شکل (۶-۴۸): حذف دسته بندی

شکل (۶-۴۹): مدیریت کالا

شکل (۶-۵۰): ثبت کالا

شکل (۶-۵۱): ویرایش کالا

شکل (۶-۵۲): صفحه ثبت و ویرایش کالا

شکل (۶-۵۳): حذف کالا

شکل (۶-۵۴): جستجوی کالا

شکل (۶-۵۵): کلاس نمودار دامین کامنت

شکل (۶-۵۶): ارتباط جدول کامنت با دیگر جداول

شکل (۶-۵۷): کلاس نمودار دامین value of rating parameter

شکل (۶-۵۸): ارتباط یک به چند کامنت و لیست value of rating parameters

شکل (۶-۵۹): کلاس نمودار دامین Like

شکل (۶-۶۰): جداول مرتبط با جدول like

شکل (۶-۶۱): کلاس نمودار Loss Score

شکل (۶-۶۲): ارتباط جدول LossScore با جدول دسته بندی های کالا

شکل (۶-۶۳): قسمتی از داده ذخیره شده

شکل (۶-۶۴): کلاس نمودار های دامین های Formula و Special FieldAsParameter

شکل (۶-۶۵): جداول مرتبط با جدول فرمول

شکل (۷-۱): مدیریت سازمان ها

شکل (۷-۲): ایجاد دسته بندی

شکل (۷-۳): ثبت دسته بندی

شکل (۷-۴): دسته بندی ترانسفورماتور

شکل (۷-۵): دسته بندی ترانسفورماتور اندازه گیری

شکل (۷-۶): دسته بندی کنتور

شکل (۷-۷): دسته بندی سیم و کابل

شکل (۷-۸): مشخصات کالا به عنوان نمونه

شکل (۷-۹): قالب ترانسفورماتور توزیع خشک

شکل (۷-۱۰): قالب ترانسفورماتور توزیع روغنی دارای محفظه انبساط

شکل (۷-۱۱): قالب ترانسفورماتور توزیع روغنی هرمتیک

شکل (۷-۱۲): قالب ترانس اندازه گیری جریان

شکل (۷-۱۳): قالب ترانس اندازه گیری ولتاژ

شکل (۷-۱۴): قالب ترانس MOF

شکل (۷-۱۵): قالب کنتور تک فاز

شکل (۷-۱۶): قالب کنتور سه فاز

شکل (۷-۱۷): قالب کنتور آب و برق سه فاز

شکل (۷-۱۸): قالب کنتور آب و برق تک فاز

شکل (۷-۱۹): قالب سیم مسی هوایی

شکل (۷-۲۰): قالب هادی پرظرفیت

شکل (۷-۲۱): قالب هادی ACSR

شکل (۷-۲۲): قالب کابل خودنگهدار فشار متوسط

شکل (۷-۲۳): قالب کابل خودنگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده معمولی

شکل (۷-۲۴): قالب کابل خودنگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده ACSR

شکل (۷-۲۴): قالب کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۶ رشته

شکل (۷-۲۵): قالب کابل فشار ضعیف تک رشته

شکل (۷-۲۶): مدیریت کالا

شکل (۷-۲۷): ثبت کالا

شکل (۷-۲۸): ثبت نظر

شکل (۷-۲۹): ارزیابی گواهی

شکل (۷-۳۰): ضریب گواهی کابل

شکل (۷-۳۱): فرمول امتیازدهی عمومی ترانسفورماتور خشک

شکل (۹-۱): دسته بندی های صفحه نمایش کالا

شکل (۹-۲): جستجو در مدیریت کالا

شکل (۹-۳): فیلتر کردن دسته بندی

شکل (۹-۴): فیلتر کردن سازمان ها

شکل (۹-۵): فیلتر کردن دسته بندی

شكل (۹-۶): دسته بندی نتایج

شکل (۹-۷): کالاهای مورد علاقه

شکل (۹-۸): ثبت نظر کاربران

شکل (۹-۹): ارزیابی گواهی

شکل (۹-۱۰): ثبت گواهی

شکل (۹-۱۱): نمایش اجمالی کالا

شکل (۹-۱۲): پنجره pop - up

شکل (۹-۱۳): راست کلیلک بر روی تجهیز

شکل (۹-۱۴): وارد کردن قیمت در مدیریت کالا

شکل (۹-۱۵): بهبود نحوه نمایش قیمت

شکل (۹-۱۶): فیلتر و مرتب سازی

شکل (۹-۱۷): مقادیر استاندارد

شکل (۹-۱۸): مدیریت نقش ها

شکل (۹-۱۹): دسته بندی و نام شرکت در نمایش کالا

شکل (۹-۲۰): محصولات شرکت مورد نظر

شکل (۹-۲۱): مقایسه کالاها در یک دسته بندی

شکل (۹-۲۲): نتایج مقایسه کالاها

شکل (۹-۲۳): فرمول های امتیاز عمومی

شکل (۹-۲۴): کامپوننت ادیتور برنامه نویسی

شکل (۹-۲۵): امتیاز فنی در قسمت ویژگی ها


فهرست جداول

جدول (۱-۱۰): نتایج حاصل از کاهش تلفات شبکه توزیع برق [۱۴]

جدول (۱-۱۱): ترکیب حالات مختلف طراحی ترانس های توزیع KVA 200 روغنی سه فاز [۱۸]

جدول (۱-۱۲): مشخصات فنی ترانسفورماتورهای KVA 200 روغنی سه فاز طراحی شده [۱۸]

جدول (۱-۱۳): خلاصه ای از مشخصات فنی ترانس های توزیع KVA 200 طراحی شده [۱۸]

جدول (۱-۱۴): مقایسه تلفات بين ترانسفورماتورهای خشک و روغنی مشابه [۲۱]

جدول (۱-۱۵): مقایسه تلفات ترانسفورماتورهای روغنی و خشک بر اساس بارهای مختلف [۲۱]

جدول (۱-۱۶): میزان تلفات ترانسفورماتورها به تفکیک شرکت های توزیع در ایران

جدول (۱-۱۶): میزان تلفات ترانسفورماتورها به تفکیک شرکت های توزیع در ایران (ادامه)

جدول (۱-۱۷): تلفات در هادی های هوایی KV ۲۰

جدول (۱-۱۸): استاندارد تلفات هادی های کابلی خطوط KV ۲۰

جدول (۱-۲۰): تلفات کابل های بدون غلاف مجاور

جدول (۱-۲۱): تلفات کابل های غلاف دار مجاور

جدول (۱-۲۲): تغییر مقاومت سیم ها و کابل ها بر اثر فرسودگی [۲۶]

جدول (۱-۲۳): مقاومت مجاز اتصالات [۲۴]

جدول (۱-۲۴): تغییر مقاومت اتصالات در اثر شل شدن [۲۶]

جدول (۱-۲۵): جدول فراوانی عیوب شناسایی شده در شبکه نمونه در شهر اراک

جدول (۱-۲۶): تلفات تجهیزات کلیدزنی KV ۱٥ [۳۲]

جدول (۱-۲۷): تلفات تجهیزات کلیدزنی V ۴۸۰ [۳۲]

جدول (۱-۲۸): تلفات باس بار در تابلوها [۳۲]

جدول (۲-۱): استانداردهای شرکت آلوم کابل کاوه

جدول (۳-۱): اقدامات کشورهای مختلف جهان در قبال مسئله کاهش تلفات شبکه توزیع با رویکرد کاهش تلفات تجهیزات با تمرکز بر ترانسفورماتور توزيع

جدول (۳-۲): اقدامات کشورهای مختلف جهان در قبال مسئله کاهش تلفات شبکه توزیع با رویکرد کاهش تلفات تجهیزات با تمرکز بر ترانسفورماتور توزیع (ادامه)

جدول (۳-۳): اختلافات استانداردهای رایج در مقادیر و مشخصات

جدول (۳-۴): مقادیر بازده ترانسفورماتور های روغنی منطبق بر اساس استاندارد MEPS کشور استراليا

جدول (۳-۵): مقادیر بازده ترانسفورماتور های خشک منطبق بر استاندارد MEPS کشور استراليا

جدول (۳-۶): مقایسه مقادیر بازده فعلی و آتی ترانسفورماتور های روغنی در استاندارد استراليا

جدول (۳-۷): مقایسه مقادیر بازده فعلی و آتی ترانسفورماتور های خشک در استاندارد استراليا

جدول (۳-۸): الزامات برزیل برای ترانسفورماتورهای توزیع روغنی تک فاز

جدول (۳-۹): الزامات برزیل برای ترانسفورماتورهای توزیع روغنی سه فاز

جدول (۳-۱۰): استاندارد داوطلبانه کانادایی برای ترانسفورماتورهای توزیع روغنی

جدول (۳-۱۱): بازده ترانسفورماتور تک فاز نوع خشک در کشور کانادا تحت استاندارد MEPS

جدول (۳-۱۲): بازده ترانسفورماتور سه فاز فاز نوع خشک در کشور کانادا تحت استاندارد MEPS

جدول (۳-۱۳): الزامات بهره وری در سطوح مختلف در کشور چین

جدول (۳-۱۴): حداکثر تلفات ترانسفورماتورهای روغنی سه فاز در چین، تحت استاندارد ۲۰۱۳- ۲۰۰۵۲ GB با هسته استیل (cold-rolled, grain oriented -CRGO)

جدول (۳-۱۵): حداکثر تلفات ترانسفورماتورهای روغنی سه فاز در چین، تحت استاندارد ۲۰۱۳ - ۲۰۰۵۲ GB با هسته آمور

جدول (۳-۱۶): مقادير تلفات ترانسفورماتورهای توزیع خشک هسته فولادی در کشور چین

جدول (۳-۱۷): مقادير تلفات ترانسفورماتورهای توزیع خشک هسته آمورف در کشور چین

جدول (۳-۱۸): مقادير تلفات ترانسفورماتورهای تک فاز روغنی در استانداردهای صنعتی چین

جدول (۳-۱۹): شاخص های ارزیابی بهره وری ترانسفورماتور در اروپا

جدول (۳-۲۰): ترانسهای توزیع روغنی با سطح ولتاژ کمتر از ۲۴ کیلوولت در یک سمت و ۱٫۱ کیلوولت در سمت دیگر

جدول (۳-۲۱): ترانس های توزیع هوایی

جدول (۳-۲۲): ترانسهای توزیع رزینی

جدول (۳-۲۳): تلفات بی باری برای ترانس های با سطح ولتاژ ۲۴ کیلوولت

جدول (۳-۲۴): تلفات بارداری برای ترانس های با سطح ولتاژ ۲۴ کیلوولت در دمای ۷۵ درجه سانتی گراد

جدول (۳-۲۵): مقادیر تلرانس در مجموعه قوانین ECODESIGN

جدول (۳-۲۶): موارد خاص در مقادیر تلرانس در مجموعه قوانین ECODESIGN

جدول (۳-۲۷): حداکثر تلفات برای استاندارد داوطلبانه اروپایی برای ترانسفورماتور روغنی تا سطح ولتاژ ۲۴ کیلوولت

جدول (۳-۲۸): حداکثر تلفات برای استاندارد اروپایی داوطلبانه، برای ترانسفورماتور روغنی تا سطح ولتاژ ۳۶ کیلوولت

جدول (۳-۲۹): حداکثر تلفات ترانسفورماتور خشک سه فاز تا سطح ولتاژ ۱۲ کيلولت و امپدانس درصد زیر ۴ درصد

جدول (۳-۳۰): حداکثر تلفات ترانسفورماتور خشک سه فاز تا سطح ولتاژ ۱۲ کيلولت و امپدانس درصد زیر ۶ درصد

جدول (۳-۳۱): حداکثر تلفات ترانسفورماتور خشک سه فاز تا سطح ولتاژ ۲۴ و ۱۷٫۵ کيلولت و امپدانس درصد زیر ۴ درصد

جدول (۳-۳۲): حداکثر تلفات ترانسفورماتور خشک سه فاز تا سطح ولتاژ ۲۴ و ۱۷٫۵ کيلولت و امپدانس درصد زیر ۶ درصد

جدول (۳-۳۳): تلفات حداکثر ترانسفورماتور خشک سه فاز تا سطح ولتاژ ۳۶ کيلولت و امپدانس درصد زیر ۶ درصد

جدول (۳-۳۴): روند برچسب گذاری بهره وری انرژی هند

جدول (۳-۳۵): حداکثر تلفات برای ترانسفورماتور های توزیع روغنی در هند

جدول (۳-۳۶): استانداردهای هندی براساس 60076 IEC

جدول (۳-۳۷): مقادیر هدف برنام TOP- RUNNER ژاپن

جدول (۳-۳۸): مقادیر تبدیل شده استاندارد TOP- RUNNER ژاپنی

جدول (۳-۳۹): مقادیر MEPS و TEPS برای ترانسفورماتور های تک فاز در استاندارد کره

جدول (۳-۴۰): مقادیر MEPS و TEPS برای ترانسفورماتورهای توزیع خشک kV 3 . 3 - 6 . 6 در استاندارد کره

جدول (۳-۴۱): مقادیر MEPS و TEPS برای ترانسفورماتورهای توزیع روغنی در استاندارد کره

جدول (۳-۴۲): مقادير MEPS و TEPS برای ترانسفورماتورهای توزیع روغنی در استاندارد کره

جدول (۳-۴۳): مقادیر MEPS و TEPS برای ترانسفورماتورهای توزیع روغنی 22. 9kV در استاندارد کره

جدول (۳-۴۴): استانداردهای مکزیک برای بازده ترانسفورماتور های توزیع روغنی

جدول (۳-۴۵): دسته بندی ترانسفورماتورهای توزیع در استاندارد 2002 NEMA TP

جدول (۳-۴۶): حداقل سطوح بازده ترانسفورماتور های روغنی تحت استاندارد 1 NEMA Class

جدول (۳-۴۷): حداقل سطوح بازده ترانسفورماتور های خشک تحت استاندارد 1 NEMA Class

جدول (۳-۴۸): مقررات بهره وری انرژی ایالات متحده برای ترانسفورماتورهای توزیع روغنی در بارگذاری ۵۰%

جدول (۳-۴۹): مقررات بازده ایالات متحده برای ترانسفورماتورهای توزیع خشک از دید فشار ضعیف در بارگذاری ۳۵٪

جدول (۳-۵۰): تجدید ساختار بازده در ایالات متحده برای ترانسفورماتورهای توزیع خشک از دید فشار متوسط در بارگذاری ۵۰٪

جدول (۳-۵۲): حداقل سطوح بازده ترانسفورماتور های روغنی توزیع در ویتنام

جدول (۳-۵۳): تلفات هادی ها برحسب وات بر متر

جدول (۳-۵۴): مشخصات کابل تمام آلومینیومی به هم تابیده (AAC) ۱۱ و ۲۰ کیلوولت

جدول (۳-۵۵): مشخصات کابل تمام آلومینیومی به هم تابیده (AAC) ۳۳ کیلوولت

جدول (۳-۵۶): مشخصات کابل گالوانیزه یا روکش آلومینیومی

جدول (۳-۵۷): مشخصات کابل با عایق PVC با ولتاژ ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ ولت در فرکانس ۵۰ هرتز و دمای ۷۰ درجه سانتی گراد (۲۸)

جدول (۳-۵۸): مشخصات کابل با عایق XLPE با ولتاژ ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ ولت در فرکانس ۵۰ هرتز و دمای ۷۰ درجه سانتی گراد

جدول (۳-۵۹): مشخصات کابل با عایق XLPE با ولتاژ 12/ 7 / 22 کیلوولت در فرکانس ۵۰ هرتز و دمای ۷۰ درجه سانتی گراد

جدول (۳-۶۰): مشخصات کابل با عایق XLPE با ولتاژ 6/ 35 / 11 کیلوولت در فرکانس ۵۰ هرتز و دمای ۷۰ درجه سانتی گراد

جدول (۳-۶۱): مشخصات کابل با عایق XLPE با ولتاژ 19 / 33 کیلوولت در فرکانس ۵۰ هرتز و دمای ۷۰ درجه سانتی گراد

جدول (۳-۶۲): مشخصه های هادی های فشار ضعیف

جدول (۳-۶۳): ضرایب تصحيح دمایی در محاسبه مقاومت الکتریکی هادی ها

جدول (۳-۶۴): مشخصات هادیهای جامد کلاس ۱ تک هسته ای و چندهسته

جدول (۳-۶۵): مشخصات هادی های جامد کلاس ۲ تک هسته ای و چندهسته

جدول (۳-۶۶): مشخصات هادی های مسی انعطاف پذیر کلاس ۵ تک یا چندهسته ای

جدول (۳-۶۷): مشخصات هادی های مسی انعطاف پذیر کلاس ۶ تک یا چندهسته ای

جدول (۳-۶۸): هادی های آلومینیومی نوع AL1 در کشور اتریش

جدول (۳-۶۹): هادی های آلومینیومی نوع AL3 در کشور اتریش

جدول (۳-۷۰): هادی های آلومینیومی (steel reinforced) نوع AL1/ ST1A در کشور اتریش

جدول (۳-۷۱): هادی های آلومینیومی (steel reinforced) نوع AL3/ ST1A در کشور اتریش

جدول (۳-۷۲): هادی های آلومینیومی کشور بلژیک

جدول (۳-۷۳): هادی های آلومینیومی (steel reinforced انواع AL1 / ST1A AND AL1 / ST3D کشور بلژی

جدول (۳-۷۴): مشخصات هادی های آلومینیومی (steel reinforced انواع AL4 / ST1A and AL4 / ST3D کشور بلژیک

جدول (۳-۷۵): مشخصات هادی های آلومینیومی نوع AL1 کشور فنلاند

جدول (۳-۷۶): مشخصات هادی های آلومینیومی نوع AL2 کشور فنلاند

جدول (۳-۷۷): مشخصات هادی های آلومینیومی نوع ALi کشور آلمان

جدول (۳-۷۷): مشخصات هادی های مخصوص

جدول (۳-۷۸): مشخصات الکتریکی هادی روکش دار نوع CC (هادی روکشدار فشار متوسط)

جدول (۳-۷۹): مشخصات الکتریکی هادی روکش دار نوع CCT (هادی های هوایی روکش دار ضخیم فشارمتوسط)

جدول (۳-۸۰): دسته بندی استانداردهای ترانسفورماتورهای اندازه گیری

جدول (۳-۸۱): مقادير مقاومت سیم بندی و مقاومت بار ترانسفورماتور جریان

جدول (۴-۱): مشخصات فنی ترانسفورماتورهای توزیع روغنی شرکت نیرو ترانسفو [۴]

جدول (۴-۲): مشخصات فنی ترانسفورماتورهای توزیع روغنی شرکت آریا ترانسفو [۵]

جدول (۴-۳): مشخصات فنی ترانسفورماتورهای خشک رزینی شرکت آریا ترانسفو [۵]

جدول (۴-۴): مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع روغنی ۲۰ به ۰٫۴ کیلوولت شرکت ایران ترانسفو[۶]

جدول (۴-۵): مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع روغنی ۳۳ به ۰٫۴ کیلوولت شرکت ایران ترانسفو[۶]

جدول (۴-۶): مشخصات فنی ترانسفورماتورهای استاندارد کم تلفات روغنی KV) AB 20 / 0 . 4 )

جدول (۴-۷): مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع روغنی هرمتیک شرکت ایران ترانسفو[۷]

جدول (۴-۸): مشخصات ترانسفورماتورهای خشک رزینی ۲۰ به ۰٫۴ کیلوولت شرکت ایران ترانسفو [۸]

جدول (۴-۹): مشخصات ترانسفورماتورهای روغنی شرکت صنایع کیان ترانسفو با تکنولوژی 3D Wound Core [۹]

جدول (۴-۱۰): مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع روغنی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان [۱۰]

جدول (۴-۱۱): مشخصات ترانسفورماتورهای خشک رزینی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان [۱۱]

جدول (۴-۱۲): مشخصات فنی ترانسفورماتور جریان فشار متوسط رزینی (up to 36 kv)

جدول (۴-۱۳): مشخصات فنی ترانسفورماتور جریان بوشینگی

جدول (۴-۱۴) : مشخصات فنی ترانس های جریان پنجره ای

جدول (۴-۱۵): مشخصات فنی ترانس های ولتاژ فشار متوسط رزینی (up to 36 k۷)

جدول (۴-۱۶): مشخصات فنی ۱۰ مدل استاندارد MOF 24 KV

جدول (۴-۱۷): مشخصات فنی ترانسفورماتورهای جریان (k۷3 . 6 , 7 . 2 , 12 )

جدول (۴-۱۸): مشخصات فنی ترانسفورماتور جریان KV 24

جدول (۴-۱۹): مشخصات فنی ترانسفورماتور جریان kv 36

جدول (۴-۲۰): مشخصات فنی ترانسفورماتور ولتاژ k۷) VM1 , 2 12 , 24 , 36 )

جدول (۴-۲۱): مشخصات فنی ترانسفورماتور ولتاژ kv) VMB - VMD 12 ,24)

جدول (۴-۲۲): مشخصات فنی ترانسفورماتور ولتاژ VMF

جدول (۴-۲۳): مشخصات فنی ترانسفورماتور ولتاژ VMS, VMT

جدول (۴-۲۴): مشخصات فنی ترانسفورماتور ولتاژ 1-36 VMS

جدول (۴-۲۵): مشخصات فنی ترانسفورماتور ولتاژ VMV

جدول (۴-۲۶): مشخصات فنی ترانس جریان AL 1N

جدول (۴-۲۷): مشخصات فنی ترانس جریان 1 AL

جدول (۴-۲۸): مشخصات فنی ترانس جریان AL 2E

جدول (۴-۲۹): مشخصات فنی ترانس جریان 2 AL

جدول (۴-۳۰): مشخصات فنی ترانس جریان 3 AL

جدول (۴-۳۱): مشخصات فنی ترانس جریان 4 AL

جدول (۴-۳۲): مشخصات فنی ترانس جریان 5 AL

جدول (۴-۳۳): مشخصات فنی ترانس ه CT و PT شرکت صنایع ظفر

جدول (۴-۳۴) : مشخصات فنی کنتور چند تعرفه تک فاز 200 JAM

جدول (۴-۳۵): مشخصات فنی کنتور تک فاز چند تعرفه JAM200A _ ANSI

جدول (۴-۳۶): مشخصات فنی کنتور سه فاز چند تعرفه اتصال ثانویه JAM300 / 300CT

جدول (۴-۳۷): مشخصات فنی کنتور تک فاز هوشمند 2000 JAM

جدول (۴-۳۸): مشخصات فنی کنتور هوشمند سه فاز 3000/3000CT

جدول (۴-۳۹): مشخصات فنی کنتور تک فاز هوشمند 2000 saman

جدول (۴-۳۹): مشخصات فنی کنتور تک فاز الکترونیکی چند تعرفه 2000 Renan

جدول (۴-۴۰): مشخصات فنی کنتور تکفاز الکترونیکی ۱۰۱۰ EVAN

جدول (۴-۴۱): مشخصات فنی کنتور تک فاز الکترونیکی Ace 2000 socket type

جدول (۴-۴۲): مشخصات فنی کنتور تک فاز الکترونیکی Ace 2000 Terminal type

جدول (۴-۴۳): مشخصات فنی کنتور هوشمند سه فاز Sarman 5000 DC

جدول (۴-۴۴): مشخصات فنی کنتور هوشمند سه فاز اتصال ثانویه Saman 5000 CT

جدول (۴-۴۵): مشخصات فنی کنتور هوشمند سه فاز اتصال اولیه Saman 5000 CT- PT

جدول (۴-۴۶): مشخصات فنی کنتور سه فاز Renan 5000 DC

جدول (۴-۴۷): مشخصات فنی کنتور سه فاز Renan 5000 CT

جدول (۴-۴۸): مشخصات فنی کنتور سه فاز Renan 5000 CT - PT

جدول (۴-۴۹): مشخصات فنی کنتور سه فاز الکترونیکی ACE 5000 Dc

جدول (۴-۵۰): مشخصات فنی کنتور سه فاز الکترونیکی ACE 5000 CT

جدول (۴-۵۱): مشخصات فنی کنتور تک فاز 12 IRANTECH

جدول (۴-۵۲): مشخصات فنی کنتور سه فاز اتصال مستقیم 34 IRANTECH

جدول (۴-۵۳): مشخصات فنی کنتور سه فاز چند تعرفه الکترونیکی HXE34 CT

جدول (۴-۵۴): مشخصات فنی کنتور سه فاز چند تعرفه الکترونیکی HXE34 CTPT

جدول (۴-۵۵): مشخصات فنی کنتور سه فاز اتصال مستقیم 300 HEX

جدول (۴-۵۶): کنتور سه فاز HXE300 CT

جدول (۴-۵۷): مشخصات فنی کنتور سه فاز HXE300 CT/ PT

جدول (۴-۵۸): کنتور تک فاز HXE100

جدول (۴-۵۹): مشخصات فنی کنتور سه فاز ولتاز اولیه با کلاس دقت 0. 25 HXT300

جدول (۴-۶۰): مشخصات فنی کنتور تک فاز Smart Cluster

جدول (۴-۶۱): مشخصات فنی کنتور IWM12

جدول (۴-۶۲): مشخصات فنی کنتور IWEM205

جدول (۴-۶۳): مشخصات فنی کنتور IWEM207

جدول (۴-۶۴): مشخصات فنی کنتور هوشمند آب و برق SWEM303

جدول (۴-۶۵): مشخصات فنی کنتور دیجیتال تک فاز MTF200F

جدول (۴-۶۶): مشخصات فنی کنتور هوشمند تک فاز 100-SM

جدول (۴-۶۷): مشخصات فنی کنتور سه فاز اتصال مستقیم MFT301

جدول (۴-۶۸): مشخصات فنی کنتور هوشمند سه فاز SM- 300 Direct

جدول (۴-۶۹): مشخصات فنی کنتور های هوشمند سه فاز دیماندی SM 300 CT , CT / PT

جدول (۴-۷۰): مشخصات هادی های هوایی AAC شرکت آلومتک [۱۲]

جدول (۴-۷۱): مشخصات هادی های هوایی AAAC شرکت آلومتک [۱۳]

جدول (۴-۷۲): مشخصات هادی های هوایی ACSR شرکت آلومیک [۱۴]

جدول (۴-۷۳): مشخصات هادی های آلیاژی ۵۰ و ۷۰ به عنوان نگه دارنده و نول مشترک کابل خودنگهدار شرکت آلومتک [۱۵]

جدول (۴-۷۴): کابل های قدرت تک رشته مسی شرکت رسانا کابل [۱۶]

جدول (۴-۷۵): مشخصات هادی های هوایی AAC و AAAC شرکت رسانا کابل [۱۷]

جدول (۴-۷۶): مشخصات هادی های هوایی ACSR شرکت رسانا کابل [۱۷]

جدول (۴-۷۷): مشخصات کابل های خودنگهدار آلومینیومی فشار ضعیف با عایق XLPE شرکت رسانا کابل [۱۸]

جدول (۴-۷۸): مشخصات هادی های آلومینیمی AAC سیم تور یزدان [۱۹]

جدول (۴-۷۹): مشخصات کابل قدرت سه رشته ای با عایق PVC و روکش XLPE شرکت سیم و کابل آرین [۲۰]

جدول (۴-۸۰): مشخصات کابل قدرت سه و نیم رشته ای با عایق PVC و روکش XLPE شرکت سیم و کابل آرین [۲۰]

جدول (۴-۸۱): مشخصات کابل قدرت چهاررشته ای با عایق PVC و روکش XLPE شرکت سیم و کابل آرین [۲۰]

جدول (۴-۸۲): مشخصات کابل قدرت پنج رشته ای با عایق PVC و روکش XLPE شرکت سیم و کابل آرین [۲۰]

جدول (۴-۸۳): مشخصات کابل قدرت تک رشته ای با عایق PVC و روکش XLPE شرکت سیم و کابل آرین [۲۰]

جدول (۴-۸۴): مشخصات هادی های ACSR / GA شرکت سیم و کابل همدان (۲۱)

جدول (۴-۸۵): مشخصات هادی های مسی تابیده شده سخت (هوایی) شرکت تولیدی دنیای مس کاشان [۲۲]

جدول (۴-۸۶): مشخصات کابل قدرت تک رشته مسی فشار ضعیف شرکت افلاک الکتریک خراسان (۲۳)

جدول (۴-۸۷): مشخصات کابل قدرت تک رشته آلومینیمی شرکت افلاک الکتریک خراسان (۲۳)

جدول (۴-۸۸): مشخصات کابل قدرت چندرشته با هادی مسی شرکت افلاک الکتریک خراسان (۲۳)

جدول (۴-۸۹): مشخصات کابل قدرت چندرشته با هادی آلومینیمی شرکت افلاک الکتریک خراسان (۲۳)

جدول (۴-۹۰): مشخصات کابل فشار ضعیف تک رشته بدون روکش با عایق PVC شرکت سیم و کابل شاهین (۲۴)

جدول (۴-۹۱): مشخصات کابل نصب ثابت فشار ضعیف شرکت کابل متال (۲۵)

جدول (۴-۹۲): مشخصات فنی کابل CU / PVC / PVC , 0 . 6 / 1 . 0 KV .

جدول (۴-۹۳): مشخصات کابل های خودنگهدار فشارضعيف چهار سیمه متشکل از هادی AAC و عایق XLPE شرکت سیمکات [۲۶]

جدول (۴-۹۴): مشخصات کابل های خودنگهدار فشار ضعیف با نگه دارنده تمام فولادی شرکت سیمکات (۲۷)

جدول (۴-۹۵): مشخصات سیم های مسی سخت هوایی شرکت سیمکات (۲۸)

جدول (۴-۹۶): مشخصات هادی هوایی فشار ضعیف روکش دار AAC شرکت سیمکات (۲۹)

جدول (۴-۹۷): مشخصات هادی های AAC شرکت سیمکات [۳۰]

جدول (۴-۹۸): مشخصات هادی های ACSR شرکت سیمکات (۳۱)

جدول (۴-۹۹): مشخصات فنی کابل قدرت سکتور با عایق PVC ، زره فولادی، روکش ISIRI 3569 - 1 ، 0 . 6 / 1 KV ، PVC

جدول (۴-۱۰۰): مشخصات کابل قدرت تک رشته فشار ضعیف با روکش PVC و عایق PVC شرکت سیمکو (۳۲)

جدول (۴-۱۰۱): مشخصات کابل قدرت تک رشته فشار ضعیف با غلاف PVC و عایق XLPE شرکت سیمکو (۳۲)

جدول (۴-۱۰۲): مشخصات کابل قدرت فشار متوسط شرکت سیمکو (۳۳)

جدول (۴-۱۰۳): مشخصات هادی هوایی لخت ACSR شرکت سیمکو [۳۴]

جدول (۴-۱۰۴): مشخصات کابل های خودنگهدار فشار ضعیف سه فاز پنج سیمه شرکت سیمکو (۳۵)

جدول (۴-۱۰۵) : مشخصات فنی کابل‌های خودنگهدار فشار متوسط شرکت سیمکو

جدول (۴-۱۰۶): مشخصات کابل های فشار ضعیف تک رشته با غلاف PVC و عایق PVC کارخانه های کابل سازی ایران [۳۶]

جدول (۴-۱۰۷): مشخصات کابل های فشار ضعیف تک رشته با غلاف PVC و عایق XLPE کارخانه های کابل سازی ایران (۳۶)

جدول (۴-۱۰۸): مشخصات هادی های هوایی AAC کارخانه های کابل سازی ایران (۳۶)

جدول (۴-۱۰۸): مشخصات کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه فاز پنج رشته شرکت آلفا کابل (۳۷)

جدول (۴-۱۰۹): مشخصات هادی های هوایی ACSR شرکت آلفاکابل [۳۷]

جدول (۴-۱۱۰): مشخصات هادی های هوایی AAC شرکت آلفاکابل [۳۷]

جدول (۴-۱۱۱): مشخصات هادی های هوایی AAAC شرکت آلفا کابل (۳۷)

جدول (۴-۱۱۲): مشخصات کابل قدرت فشار ضعیف تک رشته با هادی آلومینیمی شرکت آلفا کابل (۳۷)

جدول (۴-۱۱۳): مشخصات فنی کابل با روکش ISIRI 3569 ، 0 . 6 / 1 kv ، PVC

جدول (۴-۱۱۴): مشخصات کابل های قدرت با روکش PVC شرکت سیمند کابل (۳۸)

جدول (۴-۱۱۵): مشخصات هادی های هوایی آلومینیمی شرکت سیمند کابل (۳۸)

جدول (۴-۱۱۶): مشخصات فنی هادی های هوایی پوشش دار با عایق XLPE و روکش HDPE

جدول (۴-۱۱۷): مشخصات فنی هادی های هوایی آلومینیومی AAC و ACSR

جدول (۴-۱۱۸): مشخصات کابل های خودنگهدار آلومینیمی پنج رشته شرکت سیمند کابل [۳۸]

جدول (۴-۱۱۸): مشخصات هادی های هوایی آلومینیمی فشار متوسط شرکت سیم و کابل مشهد (۳۹)

جدول (۴-۱۱۹): مشخصات هادی های ACSR فشار ضعیف شرکت سیم و کابل مشهد (۴۰)

جدول (۴-۱۲۰): مشخصات کابل قدرت تک رشته فشار ضعیف مسی با روکش و عایق PVC شرکت آلوم کابل کاوه (۴۱)

جدول (۴-۱۲۱): مشخصات کابل قدرت تک رشته فشار ضعیف مسی با روکش PVC و عایق XLPE شرکت آلوم کابل کاوه (۴۲)

جدول (۴-۱۲۲): مشخصات کابل قدرت تک رشته فشارضعیف آلومینیمی با روکش و عایق PVC شرکت آلوم کابل کاوه (۴۳)

جدول (۴-۱۲۳): مشخصات کابل قدرت تک رشته فشار ضعیف آلومینیمی با روکش PVC و عایق XLPE شرکت آلوم کابل کاوه (۴۴)

جدول (۴-۱۲۴): مشخصات هادی های ACSR شرکت آلوم کابل کاوه (۴۵)

جدول (۴-۱۲۵): مشخصات کابل خودنگهدار فشار ضعیف با نگه دارنده ACSR شرکت آلوم کابل کاوه (۴۶)

جدول (۴-۱۲۶): مشخصات سیم های مسی سخت هوایی شرکت آلوم کابل کاوه (۴۷)

جدول (۴-۱۲۷): مشخصات هادی های AAC شرکت آلوم کابل کاوه (۴۸)

جدول (۴-۱۲۸): مشخصات کابل های قدرت تک رشته فشار ضعیف با روکش PVC و عایق PVC شرکت کابل باختر (۴۹)

جدول (۴-۱۲۹): مشخصات کابل قدرت تک رشته فشار ضعیف با روکش PVC و عایق PVC شرکت صنایع شایان سیمکان [۵۰]

جدول (۴-۱۳۰): مشخصات هادی های هوایی AAC شرکت صنایع شایان سیمکان [۵۰]

جدول (۴-۱۳۱): مشخصات هادی های هوایی ACSR شرکت صنایع شایان سیمکان [۵۰]

جدول (۴-۱۳۲): مشخصات کابل های خودنگهدار آلومینیمی فشار ضعیف شرکت صنایع شایان سیمکان [۵۰]

جدول (۴-۱۳۳): مشخصات هادی های هوایی AAC و AAAC شرکت سیمیا [۵۲]

جدول (۴-۱۳۴): مشخصات هادیهای هوایی ACSR شرکت سیمیا [۵۲]

جدول (۴-۱۳۵): مشخصات کابل های خودنگهدار آلومینیمی شرکت سیميا [۵۳]

جدول (۴-۱۴۰): مشخصات کابل های قدرت تک رشته مسی فشار ضعیف با روکش PVC و عایق PVC شرکت سیمیا [۵۴]

جدول (۴-۱۴۱): مشخصات کابل های قدرت تک رشته آلومینیمی فشار ضعیف با روکش PVC و عایق PVC شرکت سیمیا [۵۴]

جدول (۴-۱۴۲): مشخصات کابل های قدرت تک رشته مسی فشار ضعیف با روکش PVC و عایق XLPE شرکت سیمیا [۵۴]

جدول (۴-۱۴۳): مشخصات کابل های قدرت تک رشته آلومینیمی فشار ضعیف با روکش PVC و عایق XLPE شرکت سیمیا [۵۴]

جدول (۴-۱۴۴): مشخصات کابل های قدرت تک رشته فشار متوسط با عایق XLPE شرکت سیم و کابل مغان [۵۵]

جدول (۴-۱۴۵): مشخصات کابل آلومینیمی تک رشته فشارضعیف با روکش PVC و عایق PVC شرکت سازه های نوین تبریز [۵۶]

جدول (۴-۱۴۶): مشخصات کابل های تک رشته فشار ضعیف با روکش PVC و عایق PVCشرکت کابل سپهر البرز [۵۷]

جدول (۴-۱۴۷): مشخصات کابل های تک رشته فشار ضعیف با روکش PVC و عایق XLPE شرکت کابل سپهر البرز [۵۷]

جدول (۴-۱۴۸): مشخصات کابل های آلومینیمی تک رشته فشارضعیف با روکش PVC و عایق PVC شرکت کابل سپهر البرز [۵۸]

جدول (۴-۱۴۸): مشخصات کابل های آلومینیمی تک رشته فشار ضعیف با روکش PVC و عایق XLPE شرکت کابل سپهر البرز [۵۸]

جدول (۴-۱۴۹): میزان بازده س

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

خطوط انتقال و توزیع نیرو ، پست های انتقال و توزیع نیرو طراحی شبکه های توزیع