نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های اندازه گیری تخلیه جزئی در مجتمع مس سرچشمه

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
DOI: 10.30503/nripress.2020.003
شناسه ملی سند علمی: R-1172624
تاریخ درج در سایت: 23 فروردین 1400
مشاهده: 757
تعداد صفحات: 166
سال انتشار: 1392
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

دریافت فایلهای پیوست گزارش

جهت دریافت فایل های پیوست این گزارش بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

چکیده گزارش:

گزارش حاضر، گزارش تفصیلی تحلیل اندازه گیری های تخلیه جزیی انجام شده بر روی حدود ۵۰ واحد منتخـب در مجتمع مس سرچشمه شامل موتور و ژنراتور می باشد . البته بعضی از واحدها در طول چنـد نوبـت انـدازه گیـری بـه دلایلی خارج ازمدار بودند و هرگز اندازه گیری نشده اند (ژنراتور گازی شـماره ۴ و ژنراتـور بخـار شـماره ۱، موتـوراکسیژن و موتور آب برگشتی شماره ۶ و موتور پمپ خاتون آباد شماره ۳) همچنین بعضی از واحدها با توجه به نتایج اندازه گیری ها و اهمیت نظارت بالا بیش از سه نوبت اندازه گیری شده اند، لذا تعداد انـدازه  گیری ها بـرای تمـام واحـد یکسان نیست.

پیش گفتار گزارش

ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻛﻮﭘﻠﺮﻫﺎي ﺧﺎزﻧﻲ ﺑﺮ روي 50 واﺣﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ (ﻣﻮﺗﻮر و ژﻧﺮاﺗﻮر) ﭼﻬـﺎر، ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود 3 ماه بر روی واحدها انجام گرفت(24/3/90 و 21/6/90 و 13/10/90 و 26/2/91) ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ها ﺑﺮاي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﺤﺘﺮم ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓﺘﺎر زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧص هاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﭽﻮن NQN  ﺑﺮ روي ﻫﺮ واﺣﺪ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻧﺮخ ﺗﻜﺮار ﭘﺎﻟس ها وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻋـﺎﻳﻖ واﺣﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻧﻴﺎ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳـﺎرا ﮔـﻮران ﺗﻬﻴـﻪ و داور آن ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ از اﻳﺸﺎن ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮق ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨـﺪس رﻣﻀـﺎﻧﻲ و آﻗـﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪي و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮق ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آﻗﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﺷـﺎه آﺑـﺎدي ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ زﺣﻤﺎت ﻓﺮاوان در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺸﻜﺮ ﮔﺮدد.

فهرست مطالب گزارش

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

۱ - ۱ - مقدمه

۱ - ۲ - موتورهای آسیاب اولیه

۱ - ۲ - ۱ - موتور آسیاب اولیه – شماره ۱

۱ - ۲ - ۲ - موتور آسیاب اولیه - شماره ۲

۱ - ۲ - ۳ - موتور آسیاب اولیه - شماره ۳

۱ - ۲ - ۴ - موتور آسیاب اولیه - شماره ۴

۱ - ۲ - ۵ - موتور آسیاب اولیه - شماره ۵

۱ - ۲ - ۶ - موتور آسیاب اولیه - شماره ۶

۱ - ۲ - ۷ - موتور آسیاب اولیه - شماره ۷

۱ - ۲ - ۸ - موتور آسیاب اولیه - شماره ۸

۱ - ۳ - موتورهای آسیاب ثانویه

۱ - ۳ - ۱ - موتور آسیاب ثانویه - شماره ۱

۱ - ۳ - ۲ - موتور آسیاب ثانویه - شماره ۲

۱ - ۳ - ۳ - موتور آسیاب ثانویه - شماره ۳

۱ - ۳ - ۴ - موتور آسیاب ثانویه - شماره ۴

۱ - ۴ - موتورهای آب برگشتی

۱ - ۴ - ۱ - موتور آب برگشتی - شماره ۱

۱ - ۴ - ۲ - موتور آب برگشتی شماره ۲

۱ - ۴ - ۳ - موتور آب برگشتی شماره ۳

۱ - ۴ - ۴ - موتور آب برگشتی شماره ۴

۱ - ۴ - ۵ - موتور آب برگشتی شماره ۵

۱ - ۴ - ۶ - موتور آب برگشتی شماره ۶

۱ - ۴ - ۷ - موتور آب برگشتی شماره ۷

۱ - ۴ - ۸ - موتور آب برگشتی شماره ۸

۱ - ۵ - موتور سنگ شکن

۲ - ۱ - مقدمه

۲ - ۲ - موتورهای گریندینگ

۲ - ۲ - ۱ - موتور گریندینگ – شماره ۱

۲ - ۲ - ۲ - موتور گریندینگ – شماره ۲

۲ - ۳ - موتورهای آسیاب

۲ - ۳ - ۱ - موتور آسیاب - شماره ۱

۲ - ۳ - ۲ - موتور آسیاب - شماره ۲

۲ - ۴ - موتور آسیاب ثانویه تغلیظ ۲

۲ - ۵ - موتور بالابر

۳ - ۱ - مقدمه

۳ - ۲ - موتورهای بلور

۳ - ۲ - ۱ - موتور بلور - شماره ۱

۳ - ۲ - ۲ - موتور بلور - شماره ۲

۳ - ۲ - ۳ - موتور بلور - شماره ۳

۳ - ۲ - ۴ - موتور بلور - شماره ۴

۳ - ۳ - موتورهای کمپرسور

۳ - ۳ - ۱ - موتور کمپرسور - شماره ۱

۳ - ۳ - ۲ - موتور کمپرسور - شماره ۲

۳ - ۳ - ۳ - موتور کمپرسور - شماره ۳

۳ - ۴ - موتورهای کولینگ تاور

۳ - ۴ - ۱ - موتورهای کولینگ تاور - شماره ۱

۳ - ۴ - ۲ - موتورهای کولینگ تاور - شماره ۲

۳ - ۵ - ژنراتورهای واحد بخار

۳ - ۵ - ۱ - ژنراتور بخار – شماره ۱

۳ - ۵ - ۲ - ژنراتور بخار - شماره ۲

۴ - ۱ - مقدمه

۴ - ۲ - ژنراتورهای گازی

۴ - ۲ - ۱ - ژنراتور گازی - شماره ۱

۴ - ۲ - ۲ - ژنراتور گازی - شماره ۲

۴ - ۲ - ۳ - ژنراتور گازی - شماره ۳

۴ - ۲ - ۴ - ژنراتور گازی - شماره ۴

۴ - ۲ - ۵ - ژنراتور گازی - شماره ۵

۵ - ۱ - مقدمه

۵ - ۲ - موتورهای پمپ خاتون آباد

۵ - ۲ - ۱ - موتور پمپ آب خاتون آباد - شماره ۲

۵ - ۲ - ۲ - موتور پمپ آب خاتون آباد - شماره ۳

۵ - ۲ - ۳ - موتور پمپ آب خاتون آباد - شماره ۴

۵ - ۲ - ۴ - موتور پمپ آب خاتون آباد - شماره ۵

۵ - ۲ - ۵ - موتور پمپ آب خاتون آباد - شماره ۶

۵ - ۲ - ۶ - موتور پمپ آب خاتون آباد - شماره ۷

۶ - ۱ - نتیجه گیری


فهرست اشکال

شکل ۱-۱- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب اولیه شماره ۱

شکل ۱-۲- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آسیاب اولیه شماره ۱

شکل ۱-۳- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب اولیه شماره ۲

شکل ۱-۴- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آسیاب اولیه شماره ۲

شکل ۱-۵- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب اولیه شماره ۳

شکل ۱-۶- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آسیاب اولیه شماره ۳

شکل ۱-۷- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب اولیه شماره ۴

شکل ۱-۸- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آسیاب اولیه شماره ۴

شکل ۱-۹- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب اولیه شماره ۵

شکل ۱-۱۰- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آسیاب اولیه شماره ۵

شکل ۱-۱۱- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب اولیه شماره ۶

شکل ۱-۱۲- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آسیاب اولیه شماره ۶

شکل ۱-۱۳- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب اولیه شماره ۷

شکل ۱-۱۴- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آسیاب اولیه شماره ۷

شکل ۱-۱۵- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب اولیه شماره ۸

شکل ۱-۱۶- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آسیاب اولیه شماره ۸

شکل ۱-۱۷- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب ثانویه شماره ۱

شکل ۱-۱۸- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آسیاب ثانویه شماره ۱

شکل ۱-۱۹ - نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب ثانویه شماره ۲

شکل ۱-۲۰- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آسیاب ثانویه شماره ۲

شکل ۱-۲۱- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب ثانویه شماره ۳

شکل ۱-۲۲- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آسیاب ثانویه شماره ۳

شکل ۱-۲۳- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب ثانویه شماره ۴

شکل ۱-۲۴- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آسیاب ثانویه شماره ۴

شکل ۱-۲۵- نمودارهای پالس - دامنه موتور آب برگشتی شماره ۱

شکل ۱-۲۶- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آب برگشتی شماره ۱

شکل ۱-۲۷- نمودارهای پالس - دامنه موتور آب برگشتی شماره ۲ در تاریخ ۱۹ / ۶ / ۹۰

شکل ۱-۲۸- نمودارهای پالس - دامنه موتور آب برگشتی شماره ۳

شکل ۱-۲۹- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آب برگشتی شماره ۳

شکل ۱-۳۰- نمودارهای پالس - دامنه موتور آب برگشتی شماره ۴

شکل ۱-۳۱- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آب برگشتی شماره ۴

شکل ۱-۳۲- نمودارهای پالس - دامنه موتور آب برگشتی شماره ۵ در تاریخ ۲ / ۲ / ۹۰

شکل ۱-۳۳- نمودارهای پالس - دامنه موتور آب برگشتی شماره ۷

شکل ۱-۳۴- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آب برگشتی شماره ۷

شکل ۱-۳۵- نمودارهای پالس - دامنه موتور آب برگشتی شماره ۸

شکل ۱-۳۶- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور آب برگشتی شماره ۸

شکل ۱-۳۷- نمودارهای پالس - دامنه موتور سنگ شکن اصلی

شکل ۱-۳۸- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور سنگ شکن اصلی

شکل ۲-۱- نمودارهای پالس - دامنه موتور گریندینگ شماره ۱

شکل ۲-۲- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور گریندیگ شماره ۱

شکل ۲-۳- نمودارهای پالس - دامنه موتور گریندینگ شماره ۲

شکل ۲-۴- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور گریندیگ شماره ۲

شکل ۲-۵- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب تغلیط ۲- شماره ۱

شکل ۲-۶- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آسیاب تغليظ ۲- شماره ۱

شکل ۲-۷- نمودارهای پالس- دامنه موتور آسیاب تغليط ۲- شماره ۲

شکل ۲-۸- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آسیاب تغليظ ۲- شماره ۲

شکل ۲-۹- نمودارهای پالس - دامنه موتور آسیاب ثانویه تغلیظ ۲

شکل ۲-۱۰- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور آسیاب ثانویه تغلیظ ۲

شکل ۲-۱۱- نمودارهای پالس - دامنه موتور بالابر تغليظ ۲

شکل ۲-۱۲- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور بالابر تغلیظ ۲

شکل ۳-۱- نمودارهای پالس-دامنه موتور بلور شماره ۱

شکل ۳-۲- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور بلور شماره ۱

شکل ۳-۳- نمودارهای پالس - دامنه موتور بلور شماره ۲

شکل ۳-۴- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور بلور شماره ۲

شکل ۳-۵- نمودارهای پالس - دامنه موتور بلور شماره ۳

شکل ۳-۶- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور بلور شماره ۳

شکل ۳-۷- نمودارهای پالس - دامنه موتور بلور شماره ۴

شکل ۳-۸- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور بلور شماره ۴

شکل ۳-۹- نمودارهای پالس - دامنه موتور کمپرسور شماره ۱

شکل ۳-۱۰- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور کمپرسور شماره ۱۰

شکل ۳-۱۱- نمودارهای پالس - دامنه موتور کمپرسور شماره ۲ در تاریخ ۱۳ / ۱۰ / ۹۰

شکل ۳-۱۲- نمودارهای پالس - دامنه موتور کمپرسور شماره ۳

شکل ۳-۱۳ - تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور کمپرسور شماره ۱

شکل ۳-۱۴- نمودارهای پالس - دامنه موتور کولینگ تاور شماره ۱

شکل ۳-۱۵- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور کولینگ تاور شماره ۱

شکل ۳-۱۶- نمودارهای پالس - دامنه موتور کولینگ تاور شماره ۲

شکل ۳-۱۷- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور کولینگ تاور شماره ۲

شکل ۳-۱۸- نمودارهای پالس - دامنه ژنراتور بخار شماره ۲

شکل ۳-۱۹- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور کولینگ تاور شماره ۲

شکل ۴-۱- نمودارهای پالس - دامنه ژنراتور گازی شماره ۱

شکل ۴-۲- تغییرات شاخص NON و Qmax در ژنراتور گازی شماره ۱

شکل ۴-۳- نمودارهای پالس - دامنه ژنراتور گازی شماره ۲

شکل ۴-۴- تغییرات شاخص NQN و Qmax در ژنراتور گازی شماره ۲

شکل ۴-۵- نمودارهای پالس - دامنه ژنراتور گازی شماره ۳

شکل ۴-۶- تغییرات شاخص NQN و Qmax در ژنراتور گازی شماره ۳

شکل ۴-۷- نمودارهای پالس - دامنه ژنراتور گازی شماره ۵

شکل ۴-۸- تغییرات شاخص NON و Qmax در ژنراتور گازی شماره ۵

شکل ۵-۱- نمودارهای پالس - دامنه موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۲

شکل ۵-۲- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۲

شكل ۵-۳- نمودارهای پالس - دامنه موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۴

شكل ۵-۴- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۴

شكل ۵-۵- نمودارهای پالس - دامنه موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۵

شکل ۵-۶- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۵

شکل ۵-۷- نمودارهای پالس - دامنه موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۶

شكل ۵-۸- تغییرات شاخص NON و Qmax در موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۶

شکل ۵-۹- نمودارهای پالس - دامنه موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۷

شكل ۵-۱۰- تغییرات شاخص NQN و Qmax در موتور پمپ آب خاتون آباد شماره ۷

شکل ۶-۱- اهمیت نظارت بر موتورهای ولحد تغلیظ ۱

شکل ۶-۲- اهمیت نظارت بر موتورهای پمپ آب خاتون آباد

شکل ۶-۳- اهمیت نظارت بر موتورهای واحد تغليظ ۲

شکل ۶-۴- اهمیت نظارت بر موتورها و ژنراتورهای نیروگاه حرارتی و گازی


فهرست جداول

جدول ۱-۱- مشخصات موتورهای آسیاب اولیه

جدول ۱-۲- شرایط اندازه گیری در موتورهای آسیاب اولیه

جدول ۱-۳- مشخصات موتوهای آسیاب ثانویه

جدول ۱-۴- شرایط اندازه گیری در موتورهای آسیاب ثانویه

جدول ۱-۵- مشخصات موتوهای آب برگشتی

جدول ۱-۶- شرایط اندازه گیری در موتورهای آسیاب ثانویه

جدول ۱-۸- مشخصات موتوهای سنگ شکن

جدول ۲-۱- شرایط اندازه گیری در موتورهای گریندینگ

جدول ۲-۲- شرایط اندازه گیری در موتورهای آسیاب

جدول ۲-۳- شرایط اندازه گیری در موتورهای آسیاب ثانویه

جدول ۳-۱- مشخصات موتوهای بلور

جدول ۳-۲- شرایط اندازه گیری در موتورهای بلور

جدول ۳-۳- مشخصات موتوهای کمپرسور

جدول ۳-۴- شرایط اندازه گیری در موتورهای کمپرسور

جدول ۳-۵- مشخصات موتورهای کولینگ تاور

جدول ۳-۶- شرایط اندازه‌گیری در موتورهای کولینگ تاور

جدول ۳-۷- مشخصات ژنراتور واحد بخار

جدول ۳-۸- شرایط اندازه گیری در ژنراتورهای بخار

جدول ۴-۱- مشخصات ژنراتور های گازی

جدول ۴-۲- شرایط اندازه گیری در ژنراتورهای گازی

جدول ۵-۱- مشخصات موتوهای پمپ آب خاتون آباد

جدول ۵-۲- شرایط اندازه گیری در موتورهای پمپ آب خاتون آباد

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

گروه پژوهشی ماشین های الکتریکی پژوهشکده برق