بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 744

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC04_014

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1399

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری خوانایی گزارشگری مالی از دو معیار شامل شاخص فوگ و شاخص طول متن استفاده شده است. بدین منظور یک ( 1) فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تعداد داده های جمع آوری شده برای این پژوهش 746 سال- شرکت می باشد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. و برای انجام روش های آماری از نرم افزار stata 14 استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خوانایی گزارشگری مالی (شاخص فوگ و شاخص طول متن) تاثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه دارد. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه سرمایه می شود.

کلیدواژه ها:

خوانایی گزارشگری مالی ، شاخص فوگ و شاخص طول متن ، هزینه سرمایه

نویسندگان

عبدالرضا محسنی

استادیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

مجتبی سلیمانی

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران