پایش علمی در شهر ملایر

25کنفرانس1ژورنال
6,930سند علمی
2مرکز علمی
3نشست47پژوهشگر
شهرداری ملایر

شهرداری ملایر در رتبه 88 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 8 مقاله برای شهرداری ملایر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ملایر در تهیه و انتشار 14 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر ملایر
مراکز علمی شهر ملایر
نشست های شهر ملایر