پایش علمی در شهر بجنورد

20کنفرانس1ژورنال
5,751سند علمی
10مرکز علمی
113پژوهشگر
شهرداری بجنورد

شهرداری بجنورد در رتبه 7 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 220 مقاله برای شهرداری بجنورد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بجنورد در تهیه و انتشار 286 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بجنورد
مراکز علمی شهر بجنورد