پایش علمی در شهر بجنورد

20کنفرانس6ژورنال
7,541سند علمی
10مرکز علمی
2نشست121پژوهشگر
شهرداری بجنورد

شهرداری بجنورد در رتبه 9 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 234 مقاله برای شهرداری بجنورد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بجنورد در تهیه و انتشار 310 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بجنورد
مراکز علمی شهر بجنورد
نشست های شهر بجنورد