پایش علمی در استان ایلام

33کنفرانس29ژورنال
9,719سند علمی
19مرکز علمی
230پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان ایلام
شناسایی قارچ های میکوریز همزیست با گونه بادام برگ سنجدیشناسایی قارچ های میکوریز همزیست با گونه بادام شرقی ( (Amygdalus orientalisبررسی روند تغییرات اقلیمی در رابطه با پوشش گیاهی با استفاده از دادههای سنجش از دور در مراتع نیمه خشک غرب ایراننقش مناطق مرزی در توسعه پایدارتاب آوری بلوط ایرانی در برابر خشکی و گردوغبار: بررسی ریزساختار برگ و چوببررسی کاربرد قارچهای میکوریزی در مقابله با تنش های محیطی در گیاهان (با چشم انداز احیا جنگل های زاگرس)بررسی تغییرات تراکم پوشش گیاهی قسمتی از جنگل ها و مراتع استان ایلام با استفاده از سنجش از دورمدلسازی کیفیت زیستگاه در حوزه آبخیز سد ایلاماعتبارسنجی مشتریان موسسات مالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی توسعه یافته با کمک الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بانک ملی مرکزی ایلام)تاثیر کرونا ویروس بر فعالیت های کاری، اقتصاد و معیشت گروه های مختلف شغلی در استان ایلامراهبردسنجی موفقیت در رقابت های انتخاباتی با استفاده از مدل SWOT-QSPM (مورد مطالعه: انتخابات مجلس شورای اسلامی استان ایلام)واکاوی وضعیت ارزش های اخلاقی در برنامه درسی مقطع ابتداییواکاوی شیوه های نوبن آموزش و پرورش نخبگانعوامل تاثیر گذار بر ایجاد ارتباط بین طراح و کارفرما با تاکید بر عوامل محیطی مکان قراردادمعرفی گلسنگ ها و کاربردهای آن ها با تاکید بر کاربردهای پزشکی و درمانیبررسی تیمار پس از برداشت گاما آمینوبوتیریک اسید بر عمر پس از برداشت توت فرنگی در طول نگهداری
کنفرانس های استان ایلام
شهرداری های استان ایلام
مراکز علمی استان ایلام