خانم دکتر فهیمه یاری

Dr. fahimeh yari

دکتری تخصصی برنامه ریزی آموزش از راه دور

Researcher ID: (90713)

24
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Identification of the optimal method of teaching learners with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).Researcher 2015;7(9)

مقالات کنفرانسهای داخلی