میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مدیریت کیفیت جامع درآموزش علوم پزشکی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 150

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHPM-1-4_003

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

چکیده مقاله:

   چکیده مقدمه: مدیریت کیفیت جامع در آموزش پزشکی روش مدیریتی چند مرحله ای است که فرآیند های یاددهی-یادگیری را مورد تاکید قرار می دهد. از اساسی ترین گام هادر مراحل اجرای آن، آمادگی مدیران آموزشی است که عهده دار برنامه ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مدیریت کیفیت جامع درآموزش پزشکی انجام پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران دخیل در آموزش علوم پزشکی شاغل در دانشگاه (۳۰۰ نفر) بود. ۲۲۱ نفر بر اساس جدول مورگان (Morgan)، و به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها "پرسشنامه آمادگی برای اجرای TQM" (Preparation for Implementation of TQM Questionnaire) بود که با مرور مطالعات مربوطه با ۲۱ عبارت طراحی شد. اعتبار محتوای پرسشنامه با نظر ۱۰ نفر از متخصصان و پژوهشگران TQM تایید شد. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ۸۶/۰=α محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه ۱۷ و روش های آماری تی مستقل، فریدمن و همخوانی مجذور کای تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آمادگی برای اجرای TQM به مفهوم کلی و در هریک از نشانه های ۸ گانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیش از حد متوسط و نسبتا بالا بود. نشانه به کارگیریTQM  در کردار مدیران، بالاترین و تخصیص منابع، پایین ترین رتبه از نظر میانگین در میان ۸ نشانه بود. به کارگیریTQM  در گفتار مدیران، اعطای پاداش به کارکنان، تلاش های منسجم و هماهنگ تیم مدیریت، زمان اختصاص یافته جهت نشر TQM، تدوین برنامه های روشن و مشارکت کارکنان دررتبه های دوم تا هفتم قراردارد.  نتیجه گیری: در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستر اجرایی نسبتا مناسبی برای اجرای مدیریت کیفیت درآموزش پزشکی فراهم شده و دانشگاه قابلیت ورود به مرحله ی بالاتری از مراحل اجرای TQM را داراست.

نویسندگان

محمود اکرامی

Department of Management, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Tehran,

فهیمه یاری

Payame Noor University, Tehran, Iran.

سمیه رجب زاده

Payame Noor University, Tehran, Iran.