آقای مهندس میثم امیری

Engineer Meysam Amiri

عضو هیات علمی دانشگاه زابل، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، گروه مدیریت منابع آب

Researcher ID: (69400)

24
3
8
1
1
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • طرح پژوهشی تعیین حد بستر و حریم تالاب بین المللی هامون (وزارت نیرو) - 1397 - فارسی
  • طرح پژوهشی مکانیابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی در منطقه سیستان (دانشگاه زابل) - 1397 - فارسی
  • طرح پژوهشی ارزیابی تأثیر توزیع سیلاب در بستر تالاب بین‌المللی هامون بر احیاء پوشش گیاهی (دانشگاه زابل) - 1396 - فارسی
  • طرح پژوهشی مطالعات احیاء بخشی از تالاب بین‌المللی هامون (اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان) - 1395 - فارسی
  • طرح پژوهشی ارزیابی عملکرد سدهای انحرافی سیستان و زهک بر رودخانه سیستان به کمک مدل هیدرولیکی HEC-RAS (دانشگاه زابل) - 1395 - فارسی
  • طرح پژوهشی برآرود نیاز آبی تالاب بین‌المللی هامون در سناریوهای مختلف آبی (اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان) - 1394 - فارسی
  • طرح پژوهشی ارزیابی میزان تخریب زیستی چاه نیمه یک با استفاده از مدل تخریب اکولوژیک (دانشگاه زابل) - 1394 - فارسی
  • کتاب پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از HEC-GeoRAS (زیتون سبز / تهران) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه زابل، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، گروه مدیریت منابع آب (1392-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • کسب مقام برگزیده تحقیقات و مطالعات پیرامون تالاب ها کشور در سال 1396 (1396)