آقای دکتر هادی کارگر شریف آباد

Dr. Hadi Kargarsharifabad

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (67372)

13
4
2
3
52

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر فنی و مهندسی (1391-1395)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1385-1396)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار (1395-1396)