آقای مهندس علیرضا اژدری

Engineer Ali Reza Ajdari

مربی دانشگاه - کارشناس ارشد مدیریت دولتی

Researcher ID: (61983)

11

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی