آقای دکتر اصغر میر فردی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478264)

14
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی