آقای دکتر رضا هوشمند

Dr. Reza hooshmand

استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442449)

2
5
1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران