آقای دکتر حمیدرضا آقا بزرگ

Dr. Hamidreza Aghabozorg

استاد، پژوهشگاه صنعت نفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442441)

20
6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی