دارورسانی نانولیپوزومه پگیله شده سیس پلاتین به رده سلولی سرطان تخمدان A2780CP درمطالعه برون تنی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 332

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NCMBJ-7-25_009

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1399

چکیده مقاله:

سابقه و هدف : نانودارورسانی و استفاده از نانو حامل هایی مانند نانو لیپوزوم پگیله شده یکی از روش های موثر در درمان سرطان شناخته شده است. در این مطالعه فرمولاسیون نانو ذرات متفاوتی از داروی سیس پلاتین تهیه شد و کارایی فرمولاسیون های تولید شده در حالت برون تنی بررسی شد. مواد و روش ها : از روش تبخیر فاز معکوس برای سنتز نانو لیپوزوم پگیله سیس پلاتین استفاده شد. اثر سمیت سلولی نانو لیپوزوم پگیله سیس پلاتین با روش MTT بر روی رده سلولی سرطان تخمدان A2780CP بررسی شد. میزان بارگذاری سیس پلاتین با طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی اندازه گیری شد. یافته ها: برای فرمولاسیون های متفاوت نانو داروی تهیه شده، میانگین اندازه نانوذرات و پتانسیل زتای نانودارو به ترتیب در گستره  nm2/2 ± 100 و mV 5/1 ± 1/18-  حاصل شد. مقادیر IC50 برای داروی استاندارد و نانو دارو به ترتیبµg/mL  1/3 ± 6/76 و µg/mL 3/2 ± 6/46 بر روی رده سلولی سرطان تخمدان A2780CP به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که نانو ذرات لیپوزوم پگیله شده، به عنوان نانو حاملی مناسب برای دارو رسانی سیس پلاتین است. هم چنین مشخص شد که میزان تاثیر دارو در فرمولاسیون های نانو دارو نسبت به داروی استاندارد بیشتر است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

معصومه شیرزاد

Department of Chemistry, Faculty of Science, Islamic Azad University, Arak, Iran

سعید جامه بزرگی

Department of Chemistry, Faculty of Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

حمیدرضا آقابزرگ

Nanotechnology Division, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran

عظیم اکبرزاده

Department of Pilot Biotechnology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran