آقای مهندس بهروز شهبازی چگنی

Engineer Behrouz Shahbazi chegeni

مربی گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414924)

6
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی