عوامل موثر بر شکل گیری بافت شهری و محلات مسکونی در شهر زواره

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,083

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUITM01_421

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

مهمترین عوامل موثر در استقرار و شکلگیری هسته اولیه شهرهای بومی و محلات مسکونی و گونه های مختلف خانه ها رامی توان در موقعیت طبیعی، ارتباطی، تاریخ، حیات اقتصادی و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی خلاصه کرد. در حالی کهبافت جدید زواره از جمله معابر و خانه ها در حاشیه جنوبی شهر، بی توجه به گذشته اصیل و باهویت خود، رشد بی رویه ایرا در پیش گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پرداختن به ویژگیهای عمومی شهر زواره از جمله اقلیم، تاریخ، اقتصاد،فرهنگ و جستجوی تاثیر این عوامل در شکل گیری نظام معابر و محلات مسکونی در بافت قدیم شهر است تا بتوان بهلزوم تداوم این معیارهای ارزشمند در طراحی های شهری و معماری بافت جدید زواره و شهرهای کویری حاشیه آن پیبرد. روش گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. به این ترتیب که مطالعه منابع مرتبط ومشاهدات میدانی از شهر زواره به منظور تصویربرداری از محلات مسکونی و معابر بافت دیروز و امروز، به صورت توامانبوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با مطالعه زمینه های شکل گیری شهرهای بومی و مشاهده تاثیر آنهادر مقایسه با روشهای فاقد ارزش و ناهمخوان با بافت تاریخی، میتوان در کنار تغییرات منطقی و ناگریز زندگی مدرن،به تجربیات ارزشمند گذشته نیز بها داد و تلفیقی صحیح از تکنولوژی، صنعت و سنت را به کار گرفت.

کلیدواژه ها:

شهرهای بومی ، زمینه های شکل گیری بافت شهری ، معابر و محلات مسکونی ، تداوم ارزشها ، زواره

نویسندگان

سیده مریم طباطبایی زواره

دانشجو، کارشناسی ارشد مهندسی معماری، گروه معماری،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

مریم عظیمی

استادیار، دکتری مهندسی معماری،گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

بهروز شهبازی چگنی

مربی، کارشناسی ارشد مهندسی معماری،گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان