آقای دکتر حمید مصدق

Dr. Hamid Mosadegh

استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (404856)

2
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور