آقای دکتر محمد غلامی بابادگانی

Dr. Mohammad Gholami babagani

دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (399991)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور