آقای دکتر محمدعلی نظری سرمازه

Dr. Mohammad ali Nazei sarmazeh

استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (392280)

3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور