آقای دکتر مصطفی طالبی توتی

Dr. Mostafa Talebitooti

دانشیار گروه مکانیک دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (359923)

11
2
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی