آقای دکتر مجید جعفری خالدی

Dr. Majid Jafari Khaledi

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (324233)

3
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور