خانم دکتر فروغ پارسا

Dr. Forough Parsa

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Researcher ID: (315394)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور