فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

The Quarterly Journal of Quranic Studies and Ialamic Culture

مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی  به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به شماره ۳.۱۸.۵۱۹۹۶ به تاریخ  ۱۳۹۶.۳.۱۳  موفق به کسب درجه علمی پژوهشی گردید.

قرآن کریم و  آموزه های آن خاستگاه و سرچشمه اصیل  فرهنگ  اسلامی است و   همه فرقه های مذهبی، مکاتب فکری  و حتی جریان‌های اجتماعی در خلال تاریخ پر فراز و نشیب اسلام مشروعیت فکر و راه خود را بر خوانش و فهم آن بنا کرده‌اند.  در واقع همه مولفه های فرهنگ اسلامی اعم از باورها، ارزش ها، نمادها، هنجارها ، رسوم و سنت های اسلامی  از آموزه های قرآنی سرچشمه گرفته اند. نشریه «مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی» با عنایت به  ضرورت تخصیص رویکردهای نشریه از پذیرش  مقالاتی با ویژگی های ذیل استقبال می نماید:

۱-   مطالعات قرآنی با رویکرد ادبی - زبانی

۲-   مطالعات قرآنی با رویکرد   تاریخی

۳-   مطالعات قرآنی با رویکرد فرهنگ ایرانی اسلامی