خانم دکتر مینو خاکپور

Dr. Minoo Khakpour

استادیار و عضو هیات علمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314902)

22
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی