آقای دکتر محمدرضا پاک منش

Dr. Mohammadreza Pakmanesh

عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314869)

14
6
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی