آقای دکتر سید ناصر رئیس السادات

Dr. Seyed Naser Raeisosadat

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (304014)

22
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی