خانم دکتر مریم معتمد الشریعتی

Dr. Maryam Motamed

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

Researcher ID: (309511)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور