آقای محمدامین حاجی زاده

Mohammad amin Hajizadeh

مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300809)

7
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی