آقای دکتر امیر اشرفی

Dr. Amir Ashrafi

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299448)

10
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی