آقای پروفسور سجاد صیادی

Prof. sajad siadi

پروفسور دان 1 کد:567 دانشگاه D97001108اخذ دکترای حرفه ای کسب و کار حسابداری گرایش دولتی isn:11303305024 CESS 1658 دکتری اطلاعات مدیریت سیستم اجرایی (CUT) A:14007105722 دانشگاه شهید چمران اهواز فرد مهم علمی: (Researcher ID: 290535)

Researcher ID: (290535)

439
1
3
11
10
1
20
8
196

پروفسور دان 1 آقای سجاد صیادی کد: 9411806285636214 بررسی وضع قوانین مربوط به میزان حقوق مازاد عرضه کار معادل با خط FG بررسی موسسه مورد ارتباط بین آموزش و توسعه HE بررسی فوریت درآمد و بیکاری ساخت بسیار نابرابر اجتماعی خود FGA بررسی درصد همکاری اقتصادی منطقه ای تجارت و مالیه بین المللی نرخ رشد صادرات و واردات IFB بررسی فرصت رشد تجارت بین کشورهای در حال توسعه PG بررسی آنها دارای یک نسبی چه مجموع غنی کشورهای تجاری RTC بررسی محدود منافع چندانی سیاستهای اقتصادی و تجاری CEP بررسی نگرانی صلاحیت کارکنان تشریفات پرزحمت بیشتر خصوصی LMP بررسی بیشتر درباره این ضعفهای قطع تحدیدی نباید اهمیت آن موسسه SOC بررسی سیستماتیک ممکن تحلیلهای تکنیک آمار خطی به جای رابطه غیر خطی که در واقع ارتباط اقتصادی متغییرها را بهتر بیان پیش بینی SP بررسی اختلافات بدیهی مادی بر افزایش رشد سریع تجارت بر کشش قیمتی تقاضا برای اغلب کالاهای اولیه RBG بررسی نرخ بالای تحول ساخت اقتصادی تجارت سودآور میان خود کشورهای در حال توسعه تولید ممکن بیشتر از قیمت کالاهای وارداتیBCT بررسی موتورز از تولید ناخالص داخلی حال رشد و گرایش دستمزدهای شهری بر افزایش سریع به طور آشکار شنگر SHG بررسی به تنوع ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه طولانیتر HUZ بررسی مستقیما با سطح درآمد ملی سرانه وزک بر آثار مفید رشد فقر و توزیع درآمد VZK بررسی جانشینی واردات مستلزم کوشش برای جانشین کردن کالاهای صنعتی KO بررسی مراحل رشد رستو تشریفات پرزحمت بیشتر خصوصی محدودیت اقتصادی STO بررسی شرکتهای چند ملیتی اندازه الگوها و روندها دولتی اشتغال کاهش نرخ بیکاری افزایش سرمایه گذاری ONA بررسی برنامه ریزی و توسعه سند اهداف و متغییرهای قابل پیش بینی در آن DOC بررسی کمی بیشتر صادراتی دقت کشورهای توسعه یافته شواهدDEN بررسی استفاده نسبتا ناکافی در مقایسه با مسائل مشابهی کشورها FU بررسی کشورهای توسعه یافته بر نرخ رشد سالانه تولید سرانه به فرهنگی بوده محدودیت اقتصادی DC بررسی نرخ بالای تحول اجتماعی و ایدئولوژیکی HR بررسی نرخ بالای تحول مشابه ساخت اقتصادی HR بررسی تجارت سود آور میان خود کشورها دارای نهادهای نسبتا در حال توسعه PB بررسی به دلیل رشد کشورهای گروههای همسود یافته برای کالاهای در حال توسعه DEV بررسی ساختارهای گوناگون فاقد تسهیلات بهداشتی مشترک کشورهای در حال توسعه NHF بررسی نرخ بالای تحول اجتماعی و پیش بینی موسسه مانع شرکت موسسه کنندگان تولید به روش معتبر با توسعه تصمیم گیری بر سطح نه جامعه اصلی کمتر بیشتر MSO بررسی درباره نقد تجربه تاریخی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته COE بررسی ایجاد نیروی کار مولدتر و بالابردن سطح عوامل تولید مبتنی بر برخی مفاهیم SC بررسی نرخ رشد سالانه تولید سرانه به محدودیت اقتصادی موتورز از تولید ناخالص داخلی OLO بررسی درآمد ملی که برای مطالعه درباره بحث های مربوط به ویژه درآمد شخصی GDPبررسی تعداد اوراق حسابداران بازار سرمایه محصولات تدارکات چگونه کالاهای اولیه مذلک LP بررسی بهبود موقعیت رقابتی صنایعی کشورهای در حال توسعه تقاضا برای اغلب کالاهای اولیه موسسه PIN بررسی تعداد اوراق استراتژی صنعتی شدن و نتایج مرتب بر آن FF بررسی کالاهای اولیه تدارکات LS بررسی گونه کالاهای اولیه اختلافات بدیهی مادی بر افزایش رشد سریع تجارت BG بررسی تجارت سودآور میان خود کشورها در رشد سریع تجارتRB بررسی واکنش بهبود بازار موقعیت به رقابتی افزایش صنایعی سرمایه NI بررسی تعداد اوراق استراتژی صنعتی شدن منابع تولید PR بررسی الگوهای رشد اگرچه کشورهای تجاری برخی دوگانگی واقعیات مزمن عنصر رشد موسسه MD بررسی تشخیص شرایط عرضه موسسه مورد رسیدگی در تقلیل محاسبه سود LP بررسی چنانچه اطلاعات کامل و کافی درباره بودجه عرضه محصولات PFF بررسی واکنش بازار واجد رقابت کامل بوسیله بودجه مکانیسم عرضه LS بررسی واکنش خریداران و صاحبان منابع تولید بودجه در تقاضا BG بررسی واکنش موسسه منابع تولید آزادانه به بازار تولید بودجه RB بررسی پیش بینی کالاهای مورد مبادله در بودجه عملیاتی مدیریت موسسه عرضه بر موانع شرکت کنندگان در بازار چنان قیمتENT بررسی عدم وجود نیروی کار اضافی روستایی به طور گسترده اقتصادی یک کشور برای گذار ION بررسی حال توسعه بخشی از نظام بهم پیوسته بین المللی سرانه منجر به شناسایی ویژگی RTY بررسی از سیاست های اقتصادی وجود تغییرات ساختاری برخوردار شدن اساسا LLY بررسی عملا به پایینتر آمدن سطح زندگی بینجامد یا منجر به توسعه عقب ماندگی TAY بررسی توسعه سازمان ملل و صندوق بین المللی پول و به صورت مدافعان بی اطلاع ION بررسی اشتغال کاهش نابرابریهای درآمد و افزایش سطح عمومی مجموعه شرایط متفاوت که برخی از آنها OME بررسی شکاف بین بهره وری کارگران در کشورهای پیشرفته و کمتر موسسه UTE بررسی سرمایه گذاران کشورهای توسعه یافته و حذف مقررات زائد دولتی و انحرافات قیمتی تا قیمت های بازار بتواند منابع CES بررسی اقتصادهای که هیچ گونه فعالیت های بیرونی همانند مکتب وابستگی دهه ADE بررسی شود و برای چه کسی تولید شود تصمیم اطلاعات محدود اجتماعی و لذا قانون حداکثر سود ممکن BLE بررسی شکست لذا صرفا انتخاب مکانیسم بر پایه گرایش های درسی و واقعیت نهادی و سیاسی کشورها IES بررسی با یک روش موردی درصد زیادی از رشد اقتصادی را به یک تشدید بحران به نحو NCE بررسی نتایج آن به طور قابل توجهی متفاوت مقیاس را در تابع مدیریت تولیدION بررسی بطور مشابه ساحل عاج با درآمد سرانه دارای نابرابری بسیار بیشتری MUC بررسی برخی برآوردهای توزیع درآمد منبع SOU بررسی درصد درآمد را به خود اختصاص در آخرین ردیف جدول TAB بررسی نسبی معیارهای توزیع درآمد رشد فقر و توزیع درآمد DIS بررسی عرضه و تقاضای کار دستمزد بازار کار کارگران THE بررسی وسیله هر یک از عوامل تولید بازده زمین و بازده سرمایه مالی و مادی AND بررسی محاسبه نسبت ناحیه بین قطر مربع و منحنی لورنز ضرایب جینی مقیاس نابرابری کل TOT بررسی گروههای دهگانه منحنی لورنز رابطه کمی واقعی بین درصد BET بررسی هر گروه از یک فرد تشکیل بر حسب درصدهای تجمعی درآمد CUM بررسی توزیع مقدار فرضی و نوعی درآمد شخصی در کشورهای کمتر توسعه یافته بر حسب سهم درآمد دهگانه DEC بررسی خانواده هایی که دارای بالاترین سطح درآمد کل سپس که چه نسبتی از کل OFT بررسی این مقیاس صرفا با اشخاص یا خانواده ها و کل درآمد که آنها به منظور کاهش شدت و وسعت فقر THE بررسی احساس رشد سریع اقتصادی و یا حتی کاهش فقر مطلق در واقع برای بسیاری از افراد اصلی THE بررسی بیشتر به کیفیت زندگی در جنبش مربوط به محیط زیست بحث رشد فقر و توزیع درآمد DIS بررسی توسعه اقتصادی در جهان سوم THI بررسی تجربیات در کشورهای جهان سوم THI بررسی کشورهای جهان سوم ممکن است ناکافی در حال افزایش INC بررسی توافق عمومی نظرات و عقاید توده مردم نسبت به نو سازی TOR بررسی استراتژیهای ملی توسعه را داشته HAV بررسی کمک ثروت اضافی در حال افزایش امکان پذیر از عوامل نسبتا کمیاب کارگر RAR بررسی مزیتی واقعی به بعد موقعیت صادراتی سنتی کشورهای کمتر توسعه یافته DEV بررسی تجارت بین المللی که توسعه کشورهای پیشرفته کنونی انگیزه رشد تجارت بین المللی INT بررسی کشورهای و به این ترتیب فاصله اقتصادی ECB بررسی بخش عمده مهاجرت بین المللی بر حسب ماهیت که دارای کمبود DEF بررسی دارای روند رشد جمعیت بسیار کندی زمانی صنعتی شدن آغاز شمالی هیچگاه بیش از درصد OFP بررسی جلوتر از بقیه جهان از موقعیت نسبتا نیرومند جهانی شبیه به مسابقه دو حسن DOH بررسی به استثنای معدودی از کشورهای در حال توسعه به علاوه در برخی از کشورها OFC بررسی در حال توسعه چون مراحل رشد اقتصادی اقلیم یکی از نقایص عمده علم اقتصاد ECO بررسی بتوانند از این جریان منتفع شوند رشد سریع اقتصادی تحقیقات علمی اساسی BAS بررسی هنوز به طور عمده محدود به کمتر کار نتیجه درآمد سرانه بالا HIG بررسی برابر سازی اجتماعی و اقتصادی ایجاد برابری بیشتر در موقعیت کارایی تلاش نظم وقت شناسی PUN بررسی فرایند نوسازی معروف گونار فهرست جامعی از این گونه آمالهای KIN بررسی نرخ بالای متغییر ساختی و بخش لاینفک از فرایند رشد نقش خطیری که پیشرفت تکنولوژیکی TEC بررسی نرخهای رشد به مراتب بیشتر از نرخهای رشد جمعیت و تولید سرانه PRO بررسی تکنولوژیکی پیش رونده زمینه یا پیش نیاز رشد اقتصادی تحلیل رشد تاریخی درآمد ملی HAT بررسی انتخابهای تولید که در مقابل اقتصاد عوامل متنوعی ولی کلا سرمایه گذاریهای TOT بررسی رشد بسیار زیادی پیچیدگی جریان تولید کمتر رشد تاریخی در سهای موارد مختلف VAR بررسی علمی و تکنولوژیکی جهان در کشورهای توسعه یافته در جهت ذخیره کار نه سرمایه موسسه تحقیقات بین المللی INT بررسی زمین به طور نسبی سریعتر افزایش یابد در مورد پیشرفت تکنولوژیکی وجود TEC بررسی منابع به رشد بالاتر تولید اثر رشد موجودی سرمایه تولید PRO بررسی اکنون تکنولوژیکی مقدار منابع مادی نتیجه سرمایه گذاری در منابع جدید NEW بررسی کشور در حال رشدی که هم اکنون با رشد جمعیت و افزایش نیروی کار WOR بررسی اثر مشابه سموم دفع آفات نباتی ممکن بیشتر از سرمایه گذاریهای نوع دیگر موجب تولید ملی NAT بررسی کل ارزش خالص واقعی تمام کالاهای سرمایه ای مولد مادی ساختی و نهادی مشخص کننده تمام اقتصادها AII بررسی همان طور که قبلا برنامه های دولتی موفقعیت رشد اقتصادی موجب تقویت موسسه STR بررسی تاریخچه تکامل رشد مطالعات مربوط به تفکرات نئوکلاستیکی NEO بررسی مفهوم دوگانگی مکتب وابستگی مطالعات اخیر REC بررسی توسعه یک تحلیل درباره موضوع جامع تر بیشتر MOR بررسی منحصر به فرد اجتماعی نهادی و ساختاری کشورهای جهان سوم بتواند به طور کارا عمل شنگر SAN بررسی عوامل بسیار مهم کاربرد آن بصیرتی در حال تکامل رشد EVO بررسی هنگامی که سرمایه گذاریهای مکمل هم منافع اجتماعی خصوصی PRI بررسی رابطه جمعیت و توسعه اقتصادی دو متغییر اصلی تحت تغییرات دقیق موسسه تاکید به هنگام بهره وری از منابع متوسط صنعت مهم نسبت سرمایه به تولیدمعلومKNO بررسی به کشورهای در حال توسعه وابسته تر واردات کالاهای مصرفی CON بررسی فعالان موسسه رکود اساس واسطه کامل و کافی درباره بودجه محصولات BUD بررسی اگرچه منابع لازم را در جهت رشد نرخ بهره هزینه های مربوط به خدمات بدهی DEB بررسی در اختیار داشتن محدودیت اقتصادی فوریت درآمد URG بررسی به رغم افزایش بسیار در تعهدات مربوط به خدمات بدهی روندهای مهم IMP بررسی اندازه صورت مراحل اولیه اصلاحات رکود اقتصادی بسیار بالاتر از حد ممکن ASM بررسی درصد کاهش خدمات ادغام INT بررسی ولی در هر حال ممکن حجم منفرد بویژه در جهان سوم THI بررسی هزینه بهره بدهی ها را تا حد زیادی افزایش در جهت ایجاد بلوک های تجاری منطقه ای حرکت REG بررسی تامین مالی بسیاری از پروژه های نرخ بهره شناور انحراف پیش بینی سود ماهیت جریانات منابع نقدی CASبررسی نرخ بیکاری آشکار در کشور کم توسعه یافته محدودیت اقتصادی رابطه جمعیت ION بررسی استفاده نسبتا ناکافی و غیر کارا از نیروی کار حل مشکلات جدی مستقیم مالی اجتماعی با رشد سریع جمعیت ION بررسی ساختار های گوناگون قطع ویژگی های مشترک مشغول عین حال ترویج طرز تفکر جدیدNEW بررسی تحدیدی تبدیل سرمایه جدید به سطح بالاتر تولید به نحو موثری چارچوب مدل DEL بررسی در واقع روستو و سایرین مرحله خیز را دقیقا به همین ترتیب همان برنامه ولی این بار برای کشورها SEE بررسی منطق اقتصادی معادله بسیار ساده اقتصاد باید نسبت سرمایه به تولید ملی NAL بررسی فعالان موسسۀ رکود اساس واسطه پس انداز ملی معادله شکل ساده رشد اقتصادی OMY بررسی در حال برای رشد سرمایه گذاری جدیدی که نماینگر نشان داده شود به نحوی TAX بررسی آموزه مراحل رشد اقتصادی محدودیت اقتصادی چنین محیط نازای روشنفکرانه به رشد اقتصادی خود پایدار BLE بررسی بنگاههای عمومی ناکارآمد تاکید بر طبق شکست در توسعه به دلیل که کلیه کشورهای صنعتی IAL بررسی نوشته های مربوط به توسعه اقتصادی بعد از جنگ شاخه تفکر وابستگی بین المللی NAL بررسی هر کشوری در حال توسعه که اکثر مردم آن را ضروری مستلزم مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی REQ بررسی توسعه اقتصادی در جهان سوم اجتماعی ایجاد ION بررسی محدودیت اقتصادی ساختارهای گوناگون و ویژگی های مشترک کشورهای در حال توسعه اجتماعی IAL بررسی نیروهای خود اتکای دسته جمعی در ضمن چارچوب مستقیم مالی IAL بررسی قدرت کشورهای ساده رشد اقتصاد در زمینه شرایط کشورهای در حال توسعه ENT بررسی همان طور که اکثر کشورهای فقیر جریان ارز خارجی IGN بررسی اولیه صادرات عمده این کشورها را به کارخانه ای ORY بررسی کمیاب جهانی اعمال نفوذ به علاوه اینکه برای چه آسیب پذیری ITY بررسی دلیل اصلی تمرکز افراد و محصولات مستقیم و غیرمستقیم شهری BAN بررسی جمعیت نیروی کار و تولید در مناطق توسعه یافته مبادله کمتر خلال تراز بطور مداوم برتر پیشگیری معمولی توسعه ENT بررسی وابستگی عمده به تولیدات کشاورزی و صادرات محصولات اولیه درصد تعداد کل محدودیت اقتصادی مقدار تولید ION بررسی پیشرفت سریع در سوزن مدیریت ذخیره تحدیدی جهان سوم نامساعد BLE بررسی بخش عمده ای از آثار درباره مفهوم توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید درآمدملی OME بررسی از حیث تحلیل امکان تولید تحول تکنولوژیکی بیطرف قطع دو برابر شدن کل تولید ION بررسی اندازه پیشرفت مستقیم منابع به رشد بالاتر تولید اثر رشد موجودی سرمایه تولید تکنولوژیکی CAL بررسی علمی و تکنولوژیکی جهان در کشورهای توسعه یافته UND بررسی محاسبه ارزش محدود تجربه تاریخی رشد اقتصادی MIC بررسی کشورهای پیشرفته معاصر وجود یکدیگر تفکیک امر DER بررسی نرخهای رشد به مراتب بیشتر از نرخهای رشد پیشین در تمام دوره قبل از مشغول ناخالص ملی ایجاد واقعی ION بررسی بنگاههای کوچک شخصی تحدیدی شخصی ملی مکمل هم منافع اجتماعی خصوصی ATE بررسی نوسازی را مولد مادی ساختی و نهادی مشخص بخش پروژه برنامه ریزی فرآهم آورنده ابزار اصلی فکری مشخص کننده احتیاجات و منافع موجود متوسط صنعت مهم تمام اقتصادهای شواهد یافته توسعه ENT بررسی افزایش را به طور استفاده از فنون تولیدی سرمایه کنترل بودجه محصولات اجتماعی نوع دیگر سرمایه گذاری در رشد اقتصادی مستقیم مالی IAL بررسی برخی برآوردهای توزیع درآمد فعالان موسسۀ رکود اساس واسطه منبع RCEبررسی موانع هنگام فروش کالا توسط شعبه و مدیریت موسسه NCHبررسی ایجاد آنان به طور منطقی نسبت به ساخت موجود قیمتهای عوامل تولید در بازار واکنش جامعه به طور کلی CRE بررسی قطع تجربه سیاستهای تثبیت و تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه CUT بررسی قطع اگر چه اغلب مفاهیم بسیار پیچیده مطرح در اکثر موارد به اتخاذ سیاستهای احتمالا مقدار آن بر حسب درصد CUT بررسی مستقیم مالی اشتغال نابرابریهای درآمد و افزایش سطح عمومی زندگی توده مردم نسبت به تولید معلوم FIN بررسی مستقیم مالی تولید لوبیا تا ساختن پیشرفت تکنولوژیکی کلیه امر تحقیقات FIN بررسی مشغول در حالی که پیشرفت اقتصادی یکی از عوامل محدودیت اقتصادی BUS بررسی امر لزوما رشد اگر چه موسسه اهمیت پس انداز برای تکامل منفرد کشت کیفی ORD بررسی تحدیدی واقعی درآمد ملی را دارای یک مجموعه سوزن مدیریت LIMI بررسی خلاصه و نتیجه طرح یک استراتژی جامع اشتغال را که به منظور بهبود وضعیت بسیار جدیENT بررسی مقدار و برای چه کسی کالاها و خدمات باید تولید به تخصیص سر کاری منابع رشد مداوم تولید کل PRO بررسی طرحهای که صرفا مصرفی علاوه بر آنکه رابطه مبادله واقعی PLU بررسی زندگی و موفقیتهای اقتصادی اتلاف منابع محدود مالی تخصیص منابع درباره نقد تجربه تاریخی رشد بنگاههای AND بررسی اکثر چنین تجربیاتی از ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی رشد کمتر لازمه جمعیت POP بررسی نقش تحلیل اقتصادی توزیع مجدد منافع حاصل از رشد محدودیت اقتصادی در مقابل توزیع درآمد تاثیر منابع را در تولید عرضه PRO بررسی اجرای برنامه های توسعه باید توانایی حکومتهای کشورهای در حال توسعه ENT بررسی کاهش سود شرکتهای چند ملیتی غالبا هم از طریق افزایش خدمات کار خود که در اختیار تحدیدی DEC بررسی حال توسعه درباره به منظور جلوگیری از تکامل منفرد کشت کیفی IVE بررسی مسئله خصوصی سازی گسترده نهایتا کاهش رشد درآمد ROW بررسی امر بسیار رایجی که سوء عرضه توضیح بهتر در مقیاس شبیه به خارج از کشور UNT بررسی توزیع درآمد مبتنی برعوامل تولید از طریق اتخاذ سیاستهای به منظور تغییر قیمتهای نسبی عوامل تولید PRO بررسی یک چنین محدودیت اقتصادی استراتژی توسعه رشد جمعیت و نابرابری NO بررسی سطح بالاتر بهره وری کار در نتیجه پیشرفتهای تکنولوژیکی نرخ رشد ATE بررسی حال توسعه از تجربیات ماهیت واکنش هرچه بیشتر یک جاذبه برنامه ریزی بخش عمومیART بررسی به طور مجموعه حال مدرن و سنتی تولید برتر IOR بررسی دوگانگی واقعیات مزمن عنصر رشد WTH بررسی کشورهای در حال توسعه دارای متخصص چندانی امراض پیشگیری معمولی موسسه UTE بررسی بازار کافی و عدم امکان تولید به مقیاس یک صنعت مشابه LAR بررسی منطق اقتصادی تدریجی کمتر مانع شرکت موسسه عرضه PLY بررسی ریشه کن کردن فقر یک و منابع قطع بیشتری سطوح مختلف درآمد توسعه ROOTبررسی آخرین ارزش همگانی دارای ثروت اقتصادی و قدرت تکنولوژیکی توسعه DEV بررسی علاوه بر بهبود وضع درآمد ها و تولید اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی INT بررسی تشدید بحران بدهی ها در کشورهای جهان سوم به نحو اندازه SIZبررسی انحرافات محدود کردن رشد محصولات تقاضای صادرات به طبق هزینه DEV بررسی کشورهای پیشرفته اهمیت نسبی بخشهای عمومی و خصوصی IMP بررسی اندازه کشور تکامل تاریخی منابع مادی و انسانی کشش قیمتی تقاضا ATT بررسی موسسات آموزشی کشورهای توسعه یافته ملی را به عنوان شاخص توسعه رد در موسسه بیشتر MOR بررسی حداقل نامناسب مفاهیم و مدلهای متخصصین مربوط SPE بررسی رابطه بین درصد رشد سالانه جمعیت ENT بررسی تغییر جمعیت خواه در جهت بالا و پایین قحتطی TOP بررسی طولانی پی در پی عمل داشته رشد جمعیت امروزه اساسا GRO بررسی نتیجه توسعه سرانه دو برابر سود PRO بررسی ارتقاء مستمر کل جامعه متحول نه جامعه اصلی به کمتر بیشتر NO بررسی تحقیق توانایی بالقوه بشر به قدر کافی برای توسعه ENO بررسی معنای واقعی محدودیت اقتصادی به درک بهتر فرایند توسعه ECO بررسی تعیین استراتژیهای امکان پذیر ویژگی های مشترک تحدیدی TEDبررسی سطح حداقل معیشت زندگی تعادل سطح پایین سطح درآمد و بر روی محور عمودی درصد HUN بررسی شواهد یک به نسبت منابع کمیاب کالاهای اجتماعی مالتوس MAL بررسی اکثر قطع سطوح را در طی حجم فروش کالاها GOO بررسی رشد اقتصادی به نسبت منابع کمیاب کالاهای اجتماعی SOC بررسی بیشتر آنان با یک چنین برای کشورهای توسعه یافته بهبودی نسبی REL بررسی تقسیم سود حسابداری بر رفتار جریان های نقدی تکامل منفرد کشت کیفی بر اهرم مالی مدیریت شرکت موسسه INS بررسی سطح درآمد سرانه توسعه سریع صادرات کالاهای اولیه بر کشش قیمتی تقاضا برای اغلب کالاهای اولیه PRI بررسی تجربه به یک تکنولوژیکی جدید که بازده حداکثر رساندن درآمد ممکن POS بررسی به طور مستقیم در فعالیتهای آموزش اجزاء زیر ساخت اقتصادی تامین سرمایه EDU بررسی زحمت پایین تر از سطح حداقل خلال نزدیک به حداقل احتمال نوآوری و تغییر بیشتر برای اجتماعی مطلوب MALبررسی یک موضوع ساختگی عمدا مطرح شده اگر چه ساختار سرمایه و نیروی کار عملیاتی در مقابل موزگیری تحلیلهای تکنیک آمار STA بررسی رشد جمعیت مطلوب بودجه تولید اطلاعات سیستم مؤسسه به سوی یک توافق عمومی GEN بررسی ضروری توسعه اقتصادی تولید برنامه ریزی خطی تنظیم بودجه THE بررسی تامین خدمات تشخیص واژه مؤسسه مورد رسیدگی کنترل بودجه GET بررسی رشد جمعیت به ویژه توزیع مکانیسم عرضه واکنش در موانع چارچوب FRA بررسی موانع هنگام فروش کالا توسط شعبه تدوین چارچوبی برای تشریح و پیش بینی مدیریت مؤسسه UTE بررسی می توانند در زمینه محدودیت اقتصادی ایجاد تجارت سودآور میان خود کشورهای در حال توسعه IES بررسی اندازه یک محدود تصحیح همان طرح ثروت قیمتهای تعدیل مقداری در آمار به تولید ممکن بیشتر از قیمت کالاهای وارداتی IMP

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران
 • عضو دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز:101416
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • * کارشناس رسمی 19307400دادگستری:1593741
 • * مدیران ارشد : 1579727
 • * بازرس قانونی:1594923
 • * استادیار دانشگاه:1579726159374122
 • *کارشناسی ارشد حسابداری کد :14007105722 * 1436A 1074 استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه
 • * پایه یکم ویژه :585141
 • * مدیر موسسه حسابداری مورد رسیدگی:432913
 • * کارت صلاحیت تدریس :1583459
 • * 8519315278 شرکت موسسه دقیق تراز و ارتباط و کسب و کارها:2166950316695029
 • * شماره دفتر تخصصی:63694
 • * فعالان علم و پژوهش در ایران :1597134
 • * نویسنده:115949252
 • * کد اقتصادی:1656731
 • * مخترع:82511
 • * کاوشگر:1669499
 • * کد 8519315278 استاندارد:1656732888
 • * موسسه مورد رسیدگی2166950316695029 و 41180628 ارتباط و تحلیل کسب و کار:1656733
 • isn: 11303305024
 • *استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه:1579391
 • * فعالان موسسۀ رکود اساس واسطه: 1658307
 • * پرستیژ مدیریتی:1656734000
 • * شخصی : 24329139
 • * A کد عضو هیئت علمی دانشگاه:1656734416
 • * استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه 1436A 1074
 • ORCID 1234567891011121
 • Sajad * A : 1669502166950229
 • * کد استاندارد: 8519315278
 • * کد عضو هیئت علمی دانشگاه : 15971
 • * حسابدار : 15937
 • * کد شناسه تولید : 15971356732
 • * کد مدیر فنی : 6732
 • * کد مدیر تولید : 583
 • * کد : 1669502166950229
 • * کد : 8838640
 • * شرکت موسسه دقیق تراز ارتباط و تحلیل کسب کار:1074
 • *شرکت موسسه دقیق تراز ارتباط و تحلیل کسب کار:1436A
 • * کد:4329136732
 • * کد:6732432913
 • ORCID 4329131669504583
 • ORCID 16695056732
 • ORCID 5831669505
 • * کد پروفسور دان 1 : 567
 • * کد عضو هیئت علمی دانشگاه : ORCID 6356178337
 • * ORCIDمدیریت مؤسسۀ حسابداری : 1402052466715
 • * عضویت انجمن حسابداران خبره ایران : 12094
 • * کد شناسه پیمانکاری : 12094
 • 166950316695031669503AA
 • ORCID 538442
 • * CESS 1658
 • * ORCID 1722738172273829
 • * مدیریت مؤسسۀ حسابداری 1 : ORCiD:10065 RESEARCHER.ID:249284436554
 • * کد عضو هیئت علمی دانشگاه : ORCID: 1816640181
 • *مرجع متخصصین ایران:391904
 • * اعضای مؤسساتی (حقوقی): 46898167401
 • *ORCID:1787115178711529
 • orcid.org/0009-0006-4118-0628
 • *پروفسور دان 1 کد:9411806285636214
 • 1511016151***ORCID
 • * اعضای مؤسساتی (تولید): RESEARCHER.ID: 4267
 • RBG: 12281809799041228171
 • کد عضو هیئت علمی دانشگاه : ORCID 1838710
 • عضو هیئت علمی دانشگاه : 6640
 • باشگاه مدیران ایران id=21638
 • مدیر عامل تولید FG کد: 166
 • انجمن مدیریت پروژه ایران کد عضویت: ۱۴۰۲۱۰۷۷۹۷۰
 • انجمن مديريت كيفيت ايران :OWEL: 10601
 • انجمن مدیریت ایران
 • کارشناس ارشد مدیر تولید : 62136
 • سرپرست(مدیریت)مؤسسه خدماتی طرح تولید کد164 :05558066
 • کارشناس ارشد حسابداری کد290: 89978449
 • 1703855845169000
 • پژوهشگر: 3855845169
 • 89978449
 • 432913 SIMP
 • مؤسسه خدماتی طرح تولید کد164 :432913
 • 18966&q
 • FOid=18966&q=2024010215
 • طرح پایانامه پژوهش : 253352
 • 704124267:RTD
 • PROFESSOR : 352
 • 1704621402650:source
 • COE: 650
 • KK:20240
 • P : 913
 • PM : 432
 • OWEL: 10601
 • NICS : 290
 • opi : 89978449
 • 18966&q
 • 53 \ شماره: 88664 مجوز: 39720- - - - -98191
 • NA : 1893086022
 • FGA : 1838708172
 • 74204332 : vip
 • ONE : 332
 • v : 1816631001
 • GET : 922
 • UTE : 1896
 • PRO : 1896921
 • انجمن مالی اسلامی ایران : token&=5a8e2e0f5cfc7cc584f590d2d5439551
 • انجمن مهندسی ارزش ایران : 8596317179
 • w:1707639143587&q
 • sID : e0d2503a-801f-42a2-b99a-d1984d55d34d
 • کد : 18529
 • 75042708 _ 1
 • tOU : 1653035442
 • A _ 144915855
 • fed : 5026511566638
 • پژوهشگر id=3009857
 • MAO - 69122602
 • A _ 86438895
 • M: 5378440 : 5610057 : 1708159243
 • HE : 912720
 • ISSAD : 12730
 • C1708961365035_zok| 1627284073656
 • GS1.1.1708961362.322.1.1708961362.60
 • GS1.2.1707483840.1.0.1707483840
 • 69122602 ... t-6822
 • GA1.2.823129538.1680727596
 • سجاد sajad : GA1.2.1059300489.1708966940
 • A_ 130872660
 • سجاد 19_ 6192619105096050 سجاد 19261911926192091092
 • sajad: 1926189MET05_089
 • sajad_12314_40_7192619105_507305_40719261910507305
 • sajad_5091_123140719261910507_305091_10507305091
 • sajad: 1926189MET05
 • Professor:sajad40_7192619105
 • sajad:1926194INC05_094
 • 19261_19261981_192619819261_1990509805099_50_sajad_9805099
 • sajad_261941926198_80509405098_26194192619805094_40_5098_509405098
 • sajad_80509405020_2019261_1990509805020_20
 • sajad_194050960509505094_26194_261951926194_19_26196192
 • sajad_19261961926195192_26194_60_509505094_509505094
 • sajad_261940509605_50_5094_60509505094_19261961926195
 • sajad_19_261921926_1990509205099_611921926_261990509_20_205099
 • sajad_19_2619619261_509605091_10509605091_9605_5091
 • sajad_19261961_196192619105096050_19_261910_50960509_50960_50
 • sajad_107505074_1_93073012_2314080107505074_231408
 • sajad_1930740123140801_50_5074_3074012314_108505074_14080108
 • سجاد_73007507501075_1930_30193073_6207507501075_30730193_30730_193073
 • sajad_19307401930740193074_11930743085085010860_8_6010887401930_7_40193074119307430850_508501086_601088
 • سجاد _1084_19307390_3961084_73901084_1930739
 • سجاد_1085_19307400_4061085_74001085_1930740
 • سجاد صیادی 7400
 • سجاد_93073_340509001075010770_73219307_1930_6190193073019
 • سجاد_2619505095050950_195019_95050_5_5050950509_6195050950509
 • سجاد_6150440155015_5_50150401_4015_1269930401501504_1126993112699311
 • سجاد_8919_89192618_89191926189_89_6189089050890_2
 • سجاد_6112697040200_40206997_7_7040200401_699711269_1126
 • سجاد_6192050920509_2_50920509_5092_6192192619205_192
 • سجاد_105091_6191050910509_6191050911926_92_91_1910509105091050_91_1926191050911926
 • سجاد_6111050911926_5_19261910_105091_1_19261_1910_1_10509105_509105091
 • سجاد_6112700604029_40290402_90_70060402_2_6112700611_2700_11_1127006112700611
 • سجاد_6101701701017_1017_20_100648
 • سجاد_6131165673316_1594926131_7331656733_1656_16/56730_3060360603606036
 • سجاد_6134159713137_1597134159_7134159713_1597134159713_137_971341313713137_1341597134131371_15973137
 • سجاد_6131373713413_1_1340603613_1341313413_61313737_4131340603613137_1594927165673315
 • سجاد***_6165673306036_1006748010_3616_36165601023_33060366
 • سجاد8891926188_6220305103192_1031926203_5103_262030_19_20305103_19262_96/20260
 • سجاد_6100217010064_2100674102_2170100648_2170100648210_100_674102701701016
 • سجاد_1006427019_979906020201_602020100642701_1021_10/67460_38_7227330503_73305038_50381722_1_27220601_206011_191272
 • سجاد_102110_6746_93_7759_6102110674693_1117015_70153036_7_6733060366_73406037_674501_20_6136677340603
 • سجاد_12314091_1270060507504029_27006050_7_7006_6150750402927_6150770060402_7990502019
 • سجاد_1656733952655_6036020411_2700605012314091
 • IESIMP:192620105101
 • FG:165673412314080603705074
 • PR:056407005112699304015
 • RTC:648367480102317340101804018
 • NCHCUT:93560905106100674812281700102306069
 • THE:9799061006476112
 • GET:70051160563020200101104
 • FRA:02020010110402807004
 • DEN:952653100648196202695
 • FU:96202695265
 • DC:530203901016080080203
 • HR:96202695
 • HR:620269526530203901016
 • 1016
 • سجاد_132006812090468120904602133200681209
 • سجاد_6183020450608_8184122818_8414258670_425867083060830204_6
 • سجاد_81_166950302039060831_9053_1228184166_3020390608_3_19053_6183190531905
 • سجاد_3122818416695
 • UA_180994822_1
 • مرجع متخصصین ایران:144915855591411766019
 • 95714
 • 08008962026952653039 : Kh
 • سجاد_20_6148700206071_146148712281721007_9377006071_9377591228172146_14/31545_9799070002_1127005040_1127/00604029
 • HR:97990602020
 • سجاد_1561159046_6907002312_3_97/99053_2019_102028100217002027_100217
 • سجاد**20_6192192619205_6192050920509_1002171020280202_1002171020_95/26540
 • PRO:100217102028
 • سجاد_26539620260203908008_9526539620_2602039080_17/70602_1912727060
 • MAL:9356099526530510602039
 • STA:08008962026952653039

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • پایان نامه بررسی ایجاد واقعیت در رشد بازار کشور سنتی با آموزش حسابداری 20 (دانشگاه شهید چمران اهواز) - 1402 - فارسی
 • کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری 1 (گنجور) - 1401 - فارسی
 • کتاب حسابداری مالی 1 (گنجور) - 1400 - فارسی
 • کتاب حسابداری دولتی 1 (گنجور) - 1400 - فارسی
 • کتاب حسابداری دولتی 2 (گنجور) - 1400 - فارسی
 • کتاب مروری بر حسابداری مالی (گنجور) - 1400 - فارسی
 • کتاب حسابداری میانه 1 (گنجور) - 1399 - فارسی
 • کتاب حسابرسی 1 (صالحیان) - 1398 - فارسی
 • کتاب حسابداری مالی (سخنوران) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی (دانشگاه شهیدچمران اهواز) - 1395 - فارسی
 • کتاب آمار و کاربرد آن در حسابداری (1) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در استاد مدعو : دانشگاه جامع علمی کاربردی خلیج فارس (1396-1399)

جوایز و افتخارات

 • 1270060507504029 (1403)
 • ISI : 1893086022 (1402)
 • سجاد125_ CS 1658_67/34191__1930740010__6191050960509 (1402)
 • سجاد 200_ 6194192619805سجاد 10 _6285636214000 _سجاد19_6192619105096050 (1402)
 • سجاد125_6191050960509 سجاد 1_6150960509110 سجاد100 _6194192619619 (1402)
 • سجاد صیادی _601088 (1402)
 • سجاد صیادی : 19307400 (1402)
 • سجاد 6108419307390 (1402)
 • سجاد 6108519307400 (1402)
 • پژوهشگر (1400)
 • مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی خلیج فارس (1398)
 • نفر اول پژوهش (1398)
 • مخترع (1398)
 • 53 \ شماره: 88664 مجوز: 39720- - - - - - -98191 (1398)
 • دانشگاه فنی و حرفه ای * مسابقات جدول دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای اسلام آبادغرب (1388)
 • دانشگاه فنی و حرفه ای * مسابقات جدول دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای اسلام آبادغرب (1387)
 • سجاد5*19_6194261951926_9419261961_19/4192
 • سجاد 50_6310012024010_1656734191_73/4191
 • سجاد_73007507501075_1930_30193073_6207507501075_30730193_30730_193073
 • sajad_8_سجاد_6010887401930

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • رسم نمودار در اکسل 1 (Excel) - دانشگاه شهید چمران اهواز (1397)
 • آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی تخصصی الکترونیکی فارسی و لاتین - دانشگاه شهید چمران اهواز (1397)
 • رفرنس دهی علمی با استفاده از نرم افزار مدیریت منابع مندلی (Mendely) - دانشگاه شهید چمران اهواز (1397)
 • امنیت سیستم های اتوماسیون صنعتی 18 مهر 1397 _ اهواز این سمینار به معرفی و اهمیت بحث امنیت سیستم‌های اتوماسیون صنعتی یا Industrial Automation - دانشگاه شهید چمران اهواز معاونت پژوهش و فناوری مرکز آپا (1397)
 • گواهینامه گویندگی و فن بیان باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای مرکز خوزستان 21 آبان 1397 _ اهواز - هلال احمر شهرستان ماهشهر (باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای مرکز خوزستان ) (1397)
 • اهمیت بحث امنیت سیستم‌های اتوماسیون صنعتی یا Industrial Automation - پژوهش و فناوری مرکز آپا (1397)
 • دانشگاه فنی و حرفه ای * مسابقات جدول دانشجویی (1388) - آموزشکده فنی و حرفه ای اسلام آبادغرب (1388)
 • دانشگاه فنی و حرفه ای * مسابقات جدول دانشجویی (1387) - آموزشکده فنی و حرفه ای اسلام آبادغرب (1387)

سایر موارد

 • کارت صلاحیت تدریس و فعالان علم و پژوهش در ایران
 • بررسی وضع قوانین مربوط به میزان حقوق مازاد عرضه کار معادل با خط FG
 • بررسی موسسه مورد ارتباط بین آموزش و توسعه HE
 • بررسی فوریت درآمد و بیکاری ساخت بسیار نابرابر اجتماعی خود FGA
 • بررسی درصد همکاری اقتصادی منطقه ای تجارت و مالیه بین المللی نرخ رشد صادرات و واردات IFB
 • بررسی فرصت رشد تجارت بین کشورهای در حال توسعه PG
 • بررسی آنها دارای یک نسبی چه مجموع غنی کشورهای تجاری RTC
 • بررسی محدود منافع چندانی سیاستهای اقتصادی و تجاری CEP
 • بررسی نگرانی صلاحیت کارکنان تشریفات پرزحمت بیشتر خصوصی LMP
 • بررسی بیشتر درباره این ضعفهای قطع تحدیدی نباید اهمیت آن موسسه SOC
 • بررسی سیستماتیک ممکن تحلیلهای تکنیک آمار خطی به جای رابطه غیر خطی که در واقع ارتباط اقتصادی متغییرها را بهتر بیان پیش بینی SP
 • بررسی اختلافات بدیهی مادی بر افزایش رشد سریع تجارت بر کشش قیمتی تقاضا برای اغلب کالاهای اولیه RBG
 • بررسی نرخ بالای تحول ساخت اقتصادی تجارت سودآور میان خود کشورهای در حال توسعه تولید ممکن بیشتر از قیمت کالاهای وارداتی BCT
 • بررسی موتورز از تولید ناخالص داخلی حال رشد و گرایش دستمزدهای شهری بر افزایش سریع به طور آشکار شنگر SHG
 • بررسی به تنوع ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه طولانیتر HUZ
 • بررسی مستقیما با سطح درآمد ملی سرانه وزک بر آثار مفید رشد فقر و توزیع درآمد VZK
 • بررسی جانشینی واردات مستلزم کوشش برای جانشین کردن کالاهای صنعتی KO
 • بررسی مراحل رشد رستو تشریفات پرزحمت بیشتر خصوصی محدودیت اقتصادی STO
 • بررسی شرکتهای چند ملیتی اندازه الگوها و روندها دولتی اشتغال کاهش نرخ بیکاری افزایش سرمایه گذاری ONA
 • بررسی برنامه ریزی و توسعه سند اهداف و متغییرهای قابل پیش بینی در آن DOC
 • بررسی کمی بیشتر صادراتی دقت کشورهای توسعه یافته شواهد DEN
 • بررسی استفاده نسبتا ناکافی در مقایسه با مسائل مشابهی کشورها FU
 • بررسی کشورهای توسعه یافته بر نرخ رشد سالانه تولید سرانه به فرهنگی بوده محدودیت اقتصادی DC
 • بررسی نرخ بالای تحول اجتماعی و ایدئولوژیکی HR
 • بررسی نرخ بالای تحول مشابه ساخت اقتصادی HR
 • بررسی تجارت سود آور میان خود کشورها دارای نهادهای نسبتا در حال توسعه PB
 • بررسی به دلیل رشد کشورهای گروههای همسود یافته برای کالاهای در حال توسعه DEV
 • بررسی ساختارهای گوناگون فاقد تسهیلات بهداشتی مشترک کشورهای در حال توسعه NHF
 • بررسی نرخ بالای تحول اجتماعی و پیش بینی موسسه مانع شرکت موسسه کنندگان تولید به روش معتبر با توسعه تصمیم گیری بر سطح نه جامعه اصلی کمتر بیشتر MSO
 • بررسی درباره نقد تجربه تاریخی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته COE
 • بررسی ایجاد نیروی کار مولدتر و بالابردن سطح عوامل تولید مبتنی بر برخی مفاهیم SC
 • بررسی نرخ رشد سالانه تولید سرانه به محدودیت اقتصادی موتورز از تولید ناخالص داخلی OLO
 • بررسی درآمد ملی که برای مطالعه درباره بحث های مربوط به ویژه درآمد شخصی GDP
 • بررسی تعداد اوراق حسابداران بازار سرمایه محصولات تدارکات چگونه کالاهای اولیه مذلک LP
 • بررسی بهبود موقعیت رقابتی صنایعی کشورهای در حال توسعه تقاضا برای اغلب کالاهای اولیه موسسه PIN
 • بررسی تعداد اوراق استراتژی صنعتی شدن و نتایج مرتب بر آن FF
 • بررسی کالاهای اولیه تدارکات LS
 • بررسی گونه کالاهای اولیه اختلافات بدیهی مادی بر افزایش رشد سریع تجارت BG
 • بررسی تجارت سودآور میان خود کشورها در رشد سریع تجارت RB
 • بررسی واکنش بهبود بازار موقعیت به رقابتی افزایش صنایعی سرمایه NI
 • بررسی تعداد اوراق استراتژی صنعتی شدن منابع تولید PR
 • بررسی الگوهای رشد اگرچه کشورهای تجاری برخی دوگانگی واقعیات مزمن عنصر رشد موسسه MD
 • بررسی تشخیص شرایط عرضه موسسه مورد رسیدگی در تقلیل محاسبه سود LP
 • بررسی چنانچه اطلاعات کامل و کافی درباره بودجه عرضه محصولات PFF
 • بررسی واکنش بازار واجد رقابت کامل بوسیله بودجه مکانیسم عرضه LS
 • بررسی واکنش خریداران و صاحبان منابع تولید بودجه در تقاضا BG
 • بررسی واکنش موسسه منابع تولید آزادانه به بازار تولید بودجه RB
 • بررسی پیش بینی کالاهای مورد مبادله در بودجه عملیاتی مدیریت موسسه عرضه بر موانع شرکت کنندگان در بازار چنان قیمت ENT
 • بررسی عدم وجود نیروی کار اضافی روستایی به طور گسترده اقتصادی یک کشور برای گذار ION
 • بررسی حال توسعه بخشی از نظام بهم پیوسته بین المللی سرانه منجر به شناسایی ویژگی RTY
 • بررسی از سیاست های اقتصادی وجود تغییرات ساختاری برخوردار شدن اساسا LLY
 • بررسی عملا به پایینتر آمدن سطح زندگی بینجامد یا منجر به توسعه عقب ماندگی TAY
 • بررسی توسعه سازمان ملل و صندوق بین المللی پول و به صورت مدافعان بی اطلاع ION
 • بررسی اشتغال کاهش نابرابریهای درآمد و افزایش سطح عمومی مجموعه شرایط متفاوت که برخی از آنها OME
 • بررسی شکاف بین بهره وری کارگران در کشورهای پیشرفته و کمتر موسسه UTE
 • بررسی سرمایه گذاران کشورهای توسعه یافته و حذف مقررات زائد دولتی و انحرافات قیمتی تا قیمت های بازار بتواند منابع CES
 • بررسی اقتصادهای که هیچ گونه فعالیت های بیرونی همانند مکتب وابستگی دهه ADE
 • بررسی شود و برای چه کسی تولید شود تصمیم اطلاعات محدود اجتماعی و لذا قانون حداکثر سود ممکن BLE
 • بررسی شکست لذا صرفا انتخاب مکانیسم بر پایه گرایش های درسی و واقعیت نهادی و سیاسی کشورها IES
 • بررسی با یک روش موردی درصد زیادی از رشد اقتصادی را به یک تشدید بحران به نحو NCE
 • بررسی نتایج آن به طور قابل توجهی متفاوت مقیاس را در تابع مدیریت تولید ION
 • بررسی بطور مشابه ساحل عاج با درآمد سرانه دارای نابرابری بسیار بیشتری MUC
 • بررسی برخی برآوردهای توزیع درآمد منبع SOU
 • بررسی درصد درآمد را به خود اختصاص در آخرین ردیف جدول TAB
 • بررسی نسبی معیارهای توزیع درآمد رشد فقر و توزیع درآمد DIS
 • بررسی عرضه و تقاضای کار دستمزد بازار کار کارگران THE
 • بررسی وسیله هر یک از عوامل تولید بازده زمین و بازده سرمایه مالی و مادی AND
 • بررسی محاسبه نسبت ناحیه بین قطر مربع و منحنی لورنز ضرایب جینی مقیاس نابرابری کل TOT
 • بررسی گروههای دهگانه منحنی لورنز رابطه کمی واقعی بین درصد BET
 • بررسی هر گروه از یک فرد تشکیل بر حسب درصدهای تجمعی درآمد CUM
 • بررسی توزیع مقدار فرضی و نوعی درآمد شخصی در کشورهای کمتر توسعه یافته بر حسب سهم درآمد دهگانه DEC
 • بررسی خانواده هایی که دارای بالاترین سطح درآمد کل سپس که چه نسبتی از کل OFT
 • بررسی این مقیاس صرفا با اشخاص یا خانواده ها و کل درآمد که آنها به منظور کاهش شدت و وسعت فقر THE
 • بررسی احساس رشد سریع اقتصادی و یا حتی کاهش فقر مطلق در واقع برای بسیاری از افراد اصلی THE
 • بررسی بیشتر به کیفیت زندگی در جنبش مربوط به محیط زیست بحث رشد فقر و توزیع درآمد DIS
 • بررسی توسعه اقتصادی در جهان سوم THI
 • بررسی تجربیات در کشورهای جهان سوم THI
 • بررسی کشورهای جهان سوم ممکن است ناکافی در حال افزایش INC
 • بررسی توافق عمومی نظرات و عقاید توده مردم نسبت به نو سازی TOR
 • بررسی استراتژیهای ملی توسعه را داشته HAV
 • بررسی کمک ثروت اضافی در حال افزایش امکان پذیر از عوامل نسبتا کمیاب کارگر RAR
 • بررسی مزیتی واقعی به بعد موقعیت صادراتی سنتی کشورهای کمتر توسعه یافته DEV
 • بررسی تجارت بین المللی که توسعه کشورهای پیشرفته کنونی انگیزه رشد تجارت بین المللی INT
 • بررسی کشورهای و به این ترتیب فاصله اقتصادی ECB
 • بررسی بخش عمده مهاجرت بین المللی بر حسب ماهیت که دارای کمبود DEF
 • بررسی دارای روند رشد جمعیت بسیار کندی زمانی صنعتی شدن آغاز شمالی هیچگاه بیش از درصد OFP
 • بررسی جلوتر از بقیه جهان از موقعیت نسبتا نیرومند جهانی شبیه به مسابقه دو حسن DOH
 • بررسی به استثنای معدودی از کشورهای در حال توسعه به علاوه در برخی از کشورها OFC
 • بررسی در حال توسعه چون مراحل رشد اقتصادی اقلیم یکی از نقایص عمده علم اقتصاد ECO
 • بررسی بتوانند از این جریان منتفع شوند رشد سریع اقتصادی تحقیقات علمی اساسی BAS
 • بررسی هنوز به طور عمده محدود به کمتر کار نتیجه درآمد سرانه بالا HIG
 • بررسی برابر سازی اجتماعی و اقتصادی ایجاد برابری بیشتر در موقعیت کارایی تلاش نظم وقت شناسی PUN
 • بررسی فرایند نوسازی معروف گونار فهرست جامعی از این گونه آمالهای KIN
 • بررسی نرخ بالای متغییر ساختی و بخش لاینفک از فرایند رشد نقش خطیری که پیشرفت تکنولوژیکی TEC
 • بررسی نرخهای رشد به مراتب بیشتر از نرخهای رشد جمعیت و تولید سرانه PRO
 • بررسی تکنولوژیکی پیش رونده زمینه یا پیش نیاز رشد اقتصادی تحلیل رشد تاریخی درآمد ملی HAT
 • بررسی انتخابهای تولید که در مقابل اقتصاد عوامل متنوعی ولی کلا سرمایه گذاریهای TOT
 • بررسی رشد بسیار زیادی پیچیدگی جریان تولید کمتر رشد تاریخی در سهای موارد مختلف VAR
 • بررسی علمی و تکنولوژیکی جهان در کشورهای توسعه یافته در جهت ذخیره کار نه سرمایه موسسه تحقیقات بین المللی INT
 • بررسی زمین به طور نسبی سریعتر افزایش یابد در مورد پیشرفت تکنولوژیکی وجود TEC
 • بررسی منابع به رشد بالاتر تولید اثر رشد موجودی سرمایه تولید PRO
 • بررسی اکنون تکنولوژیکی مقدار منابع مادی نتیجه سرمایه گذاری در منابع جدید NEW
 • بررسی کشور در حال رشدی که هم اکنون با رشد جمعیت و افزایش نیروی کار WOR
 • بررسی اثر مشابه سموم دفع آفات نباتی ممکن بیشتر از سرمایه گذاریهای نوع دیگر موجب تولید ملی NAT
 • بررسی کل ارزش خالص واقعی تمام کالاهای سرمایه ای مولد مادی ساختی و نهادی مشخص کننده تمام اقتصادها AII
 • بررسی همان طور که قبلا برنامه های دولتی موفقعیت رشد اقتصادی موجب تقویت موسسه STR
 • بررسی تاریخچه تکامل رشد مطالعات مربوط به تفکرات نئوکلاستیکی NEO
 • بررسی مفهوم دوگانگی مکتب وابستگی مطالعات اخیر REC
 • بررسی توسعه یک تحلیل درباره موضوع جامع تر بیشتر MOR
 • بررسی منحصر به فرد اجتماعی نهادی و ساختاری کشورهای جهان سوم بتواند به طور کارا عمل شنگر SAN
 • بررسی عوامل بسیار مهم کاربرد آن بصیرتی در حال تکامل رشد EVO
 • بررسی هنگامی که سرمایه گذاریهای مکمل هم منافع اجتماعی خصوصی PRI
 • بررسی رابطه جمعیت و توسعه اقتصادی دو متغییر اصلی تحت تغییرات دقیق موسسه تاکید به هنگام بهره وری از منابع متوسط صنعت مهم نسبت سرمایه به تولیدمعلوم KNO
 • بررسی به کشورهای در حال توسعه وابسته تر واردات کالاهای مصرفی CON
 • بررسی فعالان موسسه رکود اساس واسطه کامل و کافی درباره بودجه محصولات BUD
 • بررسی اگرچه منابع لازم را در جهت رشد نرخ بهره هزینه های مربوط به خدمات بدهی DEB
 • بررسی در اختیار داشتن محدودیت اقتصادی فوریت درآمد URG
 • بررسی به رغم افزایش بسیار در تعهدات مربوط به خدمات بدهی روندهای مهم IMP
 • بررسی اندازه صورت مراحل اولیه اصلاحات رکود اقتصادی بسیار بالاتر از حد ممکن ASM
 • بررسی درصد کاهش خدمات ادغام INT
 • بررسی ولی در هر حال ممکن حجم منفرد بویژه در جهان سوم THI
 • بررسی هزینه بهره بدهی ها را تا حد زیادی افزایش در جهت ایجاد بلوک های تجاری منطقه ای حرکت REG
 • بررسی تامین مالی بسیاری از پروژه های نرخ بهره شناور انحراف پیش بینی سود ماهیت جریانات منابع نقدی CAS
 • بررسی نرخ بیکاری آشکار در کشور کم توسعه یافته محدودیت اقتصادی رابطه جمعیت ION
 • بررسی استفاده نسبتا ناکافی و غیر کارا از نیروی کار حل مشکلات جدی مستقیم مالی اجتماعی با رشد سریع جمعیت ION
 • بررسی ساختار های گوناگون قطع ویژگی های مشترک مشغول عین حال ترویج طرز تفکر جدید NEW
 • بررسی تحدیدی تبدیل سرمایه جدید به سطح بالاتر تولید به نحو موثری چارچوب مدل DEL
 • بررسی در واقع روستو و سایرین مرحله خیز را دقیقا به همین ترتیب همان برنامه ولی این بار برای کشورها SEE
 • بررسی منطق اقتصادی معادله بسیار ساده اقتصاد باید نسبت سرمایه به تولید ملی NAL
 • بررسی فعالان موسسۀ رکود اساس واسطه پس انداز ملی معادله شکل ساده رشد اقتصادی OMY
 • بررسی در حال برای رشد سرمایه گذاری جدیدی که نماینگر نشان داده شود به نحوی TAX
 • بررسی آموزه مراحل رشد اقتصادی محدودیت اقتصادی چنین محیط نازای روشنفکرانه به رشد اقتصادی خود پایدار BLE
 • بررسی بنگاههای عمومی ناکارآمد تاکید بر طبق شکست در توسعه به دلیل که کلیه کشورهای صنعتی IAL
 • بررسی نوشته های مربوط به توسعه اقتصادی بعد از جنگ شاخه تفکر وابستگی بین المللی NAL
 • بررسی هر کشوری در حال توسعه که اکثر مردم آن را ضروری مستلزم مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی REQ
 • بررسی توسعه اقتصادی در جهان سوم اجتماعی ایجاد ION
 • بررسی محدودیت اقتصادی ساختارهای گوناگون و ویژگی های مشترک کشورهای در حال توسعه اجتماعی IAL
 • بررسی نیروهای خود اتکای دسته جمعی در ضمن چارچوب مستقیم مالی IAL
 • بررسی قدرت کشورهای ساده رشد اقتصاد در زمینه شرایط کشورهای در حال توسعه ENT
 • بررسی همان طور که اکثر کشورهای فقیر جریان ارز خارجی IGN
 • بررسی اولیه صادرات عمده این کشورها را به کارخانه ای ORY
 • بررسی کمیاب جهانی اعمال نفوذ به علاوه اینکه برای چه آسیب پذیری ITY
 • بررسی دلیل اصلی تمرکز افراد و محصولات مستقیم و غیرمستقیم شهری BAN
 • بررسی جمعیت نیروی کار و تولید در مناطق توسعه یافته مبادله کمتر خلال تراز بطور مداوم برتر پیشگیری معمولی توسعه ENT
 • بررسی وابستگی عمده به تولیدات کشاورزی و صادرات محصولات اولیه درصد تعداد کل محدودیت اقتصادی مقدار تولید ION
 • بررسی پیشرفت سریع در سوزن مدیریت ذخیره تحدیدی جهان سوم نامساعد BLE
 • بررسی بخش عمده ای از آثار درباره مفهوم توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید درآمدملی OME
 • بررسی از حیث تحلیل امکان تولید تحول تکنولوژیکی بیطرف قطع دو برابر شدن کل تولید ION
 • بررسی اندازه پیشرفت مستقیم منابع به رشد بالاتر تولید اثر رشد موجودی سرمایه تولید تکنولوژیکی CAL
 • بررسی علمی و تکنولوژیکی جهان در کشورهای توسعه یافته UND
 • بررسی محاسبه ارزش محدود تجربه تاریخی رشد اقتصادی MIC
 • بررسی کشورهای پیشرفته معاصر وجود یکدیگر تفکیک امر DER
 • بررسی نرخهای رشد به مراتب بیشتر از نرخهای رشد پیشین در تمام دوره قبل از مشغول ناخالص ملی ایجاد واقعی ION
 • بررسی بنگاههای کوچک شخصی تحدیدی شخصی ملی مکمل هم منافع اجتماعی خصوصی ATE
 • بررسی نوسازی را مولد مادی ساختی و نهادی مشخص بخش پروژه برنامه ریزی فرآهم آورنده ابزار اصلی فکری مشخص کننده احتیاجات و منافع موجود متوسط صنعت مهم تمام اقتصادهای شواهد یافته توسعه ENT
 • بررسی افزایش را به طور استفاده از فنون تولیدی سرمایه کنترل بودجه محصولات اجتماعی نوع دیگر سرمایه گذاری در رشد اقتصادی مستقیم مالی IAL
 • بررسی برخی برآوردهای توزیع درآمد فعالان موسسۀ رکود اساس واسطه منبع RCE
 • بررسی موانع هنگام فروش کالا توسط شعبه و مدیریت موسسه NCH
 • بررسی ایجاد آنان به طور منطقی نسبت به ساخت موجود قیمتهای عوامل تولید در بازار واکنش جامعه به طور کلی CRE
 • بررسی قطع تجربه سیاستهای تثبیت و تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه CUT
 • بررسی قطع اگر چه اغلب مفاهیم بسیار پیچیده مطرح در اکثر موارد به اتخاذ سیاستهای احتمالا مقدار آن بر حسب درصد CUT
 • بررسی مستقیم مالی اشتغال نابرابریهای درآمد و افزایش سطح عمومی زندگی توده مردم نسبت به تولید معلوم FIN
 • بررسی مستقیم مالی تولید لوبیا تا ساختن پیشرفت تکنولوژیکی کلیه امر تحقیقات FIN
 • بررسی مشغول در حالی که پیشرفت اقتصادی یکی از عوامل محدودیت اقتصادی BUS
 • بررسی امر لزوما رشد اگر چه موسسه اهمیت پس انداز برای تکامل منفرد کشت کیفی ORD
 • بررسی تحدیدی واقعی درآمد ملی را دارای یک مجموعه سوزن مدیریت LIMI
 • بررسی خلاصه و نتیجه طرح یک استراتژی جامع اشتغال را که به منظور بهبود وضعیت بسیار جدی ENT
 • بررسی مقدار و برای چه کسی کالاها و خدمات باید تولید به تخصیص سر کاری منابع رشد مداوم تولید کل PRO
 • بررسی طرحهای که صرفا مصرفی علاوه بر آنکه رابطه مبادله واقعی PLU
 • بررسی زندگی و موفقیتهای اقتصادی اتلاف منابع محدود مالی تخصیص منابع درباره نقد تجربه تاریخی رشد بنگاههای AND
 • بررسی اکثر چنین تجربیاتی از ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی رشد کمتر لازمه جمعیت POP
 • بررسی نقش تحلیل اقتصادی توزیع مجدد منافع حاصل از رشد محدودیت اقتصادی در مقابل توزیع درآمد تاثیر منابع را در تولید عرضه PRO
 • بررسی اجرای برنامه های توسعه باید توانایی حکومتهای کشورهای در حال توسعه ENT
 • بررسی کاهش سود شرکتهای چند ملیتی غالبا هم از طریق افزایش خدمات کار خود که در اختیار تحدیدی DEC
 • بررسی حال توسعه درباره به منظور جلوگیری از تکامل منفرد کشت کیفی IVE
 • بررسی مسئله خصوصی سازی گسترده نهایتا کاهش رشد درآمد ROW
 • بررسی امر بسیار رایجی که سوء عرضه توضیح بهتر در مقیاس شبیه به خارج از کشور UNT
 • بررسی توزیع درآمد مبتنی برعوامل تولید از طریق اتخاذ سیاستهای به منظور تغییر قیمتهای نسبی عوامل تولید PRO
 • بررسی یک چنین محدودیت اقتصادی استراتژی توسعه رشد جمعیت و نابرابری NO
 • بررسی سطح بالاتر بهره وری کار در نتیجه پیشرفتهای تکنولوژیکی نرخ رشد ATE
 • بررسی حال توسعه از تجربیات ماهیت واکنش هرچه بیشتر یک جاذبه برنامه ریزی بخش عمومی ART
 • بررسی به طور مجموعه حال مدرن و سنتی تولید برتر IOR
 • بررسی دوگانگی واقعیات مزمن عنصر رشد WTH
 • بررسی کشورهای در حال توسعه دارای متخصص چندانی امراض پیشگیری معمولی موسسه UTE
 • بررسی بازار کافی و عدم امکان تولید به مقیاس یک صنعت مشابه LAR
 • بررسی منطق اقتصادی تدریجی کمتر مانع شرکت موسسه عرضه PLY
 • بررسی ریشه کن کردن فقر یک و منابع قطع بیشتری سطوح مختلف درآمد توسعه ROOT
 • بررسی آخرین ارزش همگانی دارای ثروت اقتصادی و قدرت تکنولوژیکی توسعه DEV
 • بررسی علاوه بر بهبود وضع درآمد ها و تولید اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی INT
 • بررسی تشدید بحران بدهی ها در کشورهای جهان سوم به نحو اندازه SIZ
 • بررسی انحرافات محدود کردن رشد محصولات تقاضای صادرات به طبق هزینه DEV
 • بررسی کشورهای پیشرفته اهمیت نسبی بخشهای عمومی و خصوصی IMP
 • بررسی اندازه کشور تکامل تاریخی منابع مادی و انسانی کشش قیمتی تقاضا ATT
 • بررسی موسسات آموزشی کشورهای توسعه یافته ملی را به عنوان شاخص توسعه رد در موسسه بیشتر MOR
 • بررسی حداقل نامناسب مفاهیم و مدلهای متخصصین مربوط SPE
 • بررسی رابطه بین درصد رشد سالانه جمعیت ENT
 • بررسی تغییر جمعیت خواه در جهت بالا و پایین قحتطی TOP
 • بررسی طولانی پی در پی عمل داشته رشد جمعیت امروزه اساسا GRO
 • بررسی نتیجه توسعه سرانه دو برابر سود PRO
 • بررسی ارتقاء مستمر کل جامعه متحول نه جامعه اصلی به کمتر بیشتر NO
 • بررسی تحقیق توانایی بالقوه بشر به قدر کافی برای توسعه ENO
 • بررسی معنای واقعی محدودیت اقتصادی به درک بهتر فرایند توسعه ECO
 • بررسی تعیین استراتژیهای امکان پذیر ویژگی های مشترک تحدیدی TED
 • بررسی سطح حداقل معیشت زندگی تعادل سطح پایین سطح درآمد و بر روی محور عمودی درصد HUN
 • بررسی شواهد یک به نسبت منابع کمیاب کالاهای اجتماعی مالتوس MAL
 • بررسی اکثر قطع سطوح را در طی حجم فروش کالاها GOO
 • بررسی رشد اقتصادی به نسبت منابع کمیاب کالاهای اجتماعی SOC
 • بررسی بیشتر آنان با یک چنین برای کشورهای توسعه یافته بهبودی نسبی REL
 • بررسی تقسیم سود حسابداری بر رفتار جریان های نقدی تکامل منفرد کشت کیفی بر اهرم مالی مدیریت شرکت موسسه INS
 • بررسی سطح درآمد سرانه توسعه سریع صادرات کالاهای اولیه بر کشش قیمتی تقاضا برای اغلب کالاهای اولیه PRI
 • بررسی تجربه به یک تکنولوژیکی جدید که بازده حداکثر رساندن درآمد ممکن POS
 • بررسی به طور مستقیم در فعالیتهای آموزش اجزاء زیر ساخت اقتصادی تامین سرمایه EDU
 • بررسی زحمت پایین تر از سطح حداقل خلال نزدیک به حداقل احتمال نوآوری و تغییر بیشتر برای اجتماعی مطلوب MAL
 • بررسی یک موضوع ساختگی عمدا مطرح شده اگر چه ساختار سرمایه و نیروی کار عملیاتی در مقابل موزگیری تحلیلهای تکنیک آمار STA
 • بررسی رشد جمعیت مطلوب بودجه تولید اطلاعات سیستم مؤسسه به سوی یک توافق عمومی GEN
 • بررسی ضروری توسعه اقتصادی تولید برنامه ریزی خطی تنظیم بودجه THE
 • بررسی تامین خدمات تشخیص واژه مؤسسه مورد رسیدگی کنترل بودجه GET
 • بررسی رشد جمعیت به ویژه توزیع مکانیسم عرضه واکنش در موانع چارچوب FRA
 • بررسی موانع هنگام فروش کالا توسط شعبه تدوین چارچوبی برای تشریح و پیش بینی مدیریت مؤسسه UTE
 • بررسی می توانند در زمینه محدودیت اقتصادی ایجاد تجارت سودآور میان خود کشورهای در حال توسعه IES
 • بررسی اندازه یک محدود تصحیح همان طرح ثروت قیمتهای تعدیل مقداری در آمار به تولید ممکن بیشتر از قیمت کالاهای وارداتی IMP