بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود بر تقسیمسود عملیاتی مدیریت موسسه حسابداری دقیق تراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,041

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_017

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود پر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسهحسابداری دقیق تراز بررسی میشود که فرضیه اصلی پژوهش به شمار می رود، تاثیر گزارشگری مالی فرضیه فرعیپژوهش هستند. در این اینجارائه صورتهای مالی موسسه کنترل شده است. از آنجا که به انتشار اطلاعات در بازارحجم داد و ستد اوراق بهادار افزایش می یابد سرمایه گذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دست یابندکه این امر خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان می انجامد. برای سنجش متغییر صورتهای مالی موسسه ازامتیازهای متعلق به هر موسسه استفاده می شود. بررسی سود حسابداری بر ارائه صورتهای مالی موسسه که ازسوداز سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۹ موسسه برتر بورس استفاده شده است. یافته این پژوهش از طریقرگرسیون به روش اینتر وبا نرم افزار آماری اس پی اس انجام شده است و به طور کلی نشان می دهد که بینساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسهحسابداری دقیق تر از رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

موسسه حسابداری پیش بینی سود ، سود حسابداری ، تقسیم سود ، اجتناب مالیاتی ، کارهای شرکت

نویسندگان

سجاد صیادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران