آقای دکتر مجید اسحاقی گرجی

Dr. Madjid Eshaghi Gordji

استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

Researcher ID: (289785)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور