آقای دکتر عباس یوسف پور

Dr. Abbas Yousefpour

رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری ارتقاء واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو (دکترای مهندسی شیمی)

Researcher ID: (275786)

19
2
1
1
1
8

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب زیست روانکارها و سیالات ترانسفورماتور بر پایه روغن گیاهی؛ کاربردهای نیروگاهی (پژوهشگاه نیرو) - 1400 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در پژوهشگر، مدیر طرح و رئیس مرکز در پژوهشگاه نیرو (1393-تاکنون)