خانم دکتر فرناز امین صالحی

Dr. Farnaz Amin Salehi

استادیار موسسه آموزش عالی مهر البرز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (274803)

95
5
2
2
4
5
5
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  K. Rezapour, F. Amin Salehi, K. Montaser (2001) Industry, Energy and the Environment Ecologically Sustainable Industrial Development through Clear Production, the Second International Conference on Energy Research & Development (ICERD-2), 5-7, November 2001, Kuwait.
 •  K. Rezapour, F. Amin Salehi (2001) Calculation and Designing the Solar Thermoelectric Refrigerator to Preserve Blood Bags, the Second International Conference on Energy Research & Development (ICERD-2), 8-10 April, 2001, Kuwait.
 •  K. Rezapour, R. Effatnejad, F. Amin Salehi (2003) Comparison and Selection of Chillers from Energy Efficiency and Environmental Impact Points of View, Energy and Environment Symposium (IEEES-1), 13-17, July 2003, Izmir-Turkey.
 •  K. Rezapour, F. Amin Salehi (2003) Hydrogen Energy Perspective in Iran, the First International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-1), 13-17, July 2003, Izmir-Turkey.
 •  K. Rezapour, R. Effatnejad, F. Amin Salehi (2004) Determining of Energy Efficiency’s Standards in the Production Process of Cement in Iran, The First International Mechanical Engineering Symposium, 14-16 July, Cappadocia,Turkey.
 •  F. Amin Salehi, K. Rezapour (2004) Feasibility Study on the Application of Biomass in the production of Energy in Iran, The First International Mechanical Engineering Symposium, July 14-16, Turkey.
 •  K. Rezapour, H. R. Niesaz, F. Amin Salehi (2005) Application of Fuel Cell for Heating and Cooling, 14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry(THERMO), 22-24 June, 2005, Budapest, Hungry.
 •  F. Amin Salehi, K. Rezapour (2005) The study of Socio-Economic & Environmental Effects of Biomass Energy Application in Iran, The Second International Exergy, Energy & Environmental Symposium (IEEES2), 3-7, July 2005, Kos-Greece.
 •  F. Amin Salehi, K. Rezapour, S. Shahidi (2006) The Environmental & Economical Study of the Best Methods for Using Bagasse in Iran, The Second International Green Energy Conference (IGEC-2) , 25-26 June 2006, Oshawa, Ontario, Canada.
 •  K. Rezapour, F. Amin Salehi, O. Shakeri, H. Akbari (2008) Energy Management Guidelines for the Iranian Industries Based on Case Studies, The 13th IIES International Oil and Gas Conference, 30 November- 1 December 2008 in Tehran, Iran.
 •  F. Amin Salehi, L. Sharp, D.E. Cotton, M. A. Abdoli, K. Rezapour (2010) The Necessity of Biomass Application for Developing Combined Heat and Power (CHP) with Biogas Fuel: Case Study, (WASET) World Academic of Science, Engineering and Technology Conference, 28-30 July, Paris, France.
 •  Y. Sh. Beheshtiha, M.M. Heravi, F. Amin Salehi (1998) Synthesis of Benzimidazoxanthenoisaquinolinones, New Intermediates & Dyes for Synthetic-Polymer Fibers, Indian Journal of Chemistry, vol. 3713, pp.1177-1179
 •  F. Amin Salehi, M. Ali Abdoli, H. Shokouhmand, H. R. Jafari (2012) Techno-economic and Environmental Study for Bagasse Derived Ethanol: Case Study, International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), Vol.4, No. 4, PP. 46-53
 •  F. Amin Salehi, M. Ali Abdoli, H. Shokouhmand, H. R. Jafari (2012) Techno-economic Assessment for Energy Generation Using Bagasse: Case Study, International Journal of Energy Research, first published Online DOI: 10.1002/er.2907, March 2012, Vol.37, Issue 8, PP.982-990,
 •  Kambiz Rezapour; Reza Effatnejad; Farnaz Amin Salehi; Alireza Abdollahshirazi; Mohsen Ghorbani (2020) Techno-economic and environmental appraisal of a hybrid distributed generation system for a hospital building, International Journal of Global Warming ,Vol.22 No.1, pp.72 – 90.
 •  Farnaz Amin Salehi, Kambiz Rezapour, Alireza Abdollahshirazi, Reza Effatnejad, (2022) "Modeling of techno-economic and environmental analysis for the energy generation technologies from Bagasse (Case Study)", International Journal of Global Warming, 10.1504/IJGW.2022.10044125

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی بکارگیری باگاس جهت تولید انرژی در ایران"، دانشگاه تهران. (1392)
 • بررسی استفاده از انرژی زیست توده در جهان و امکان سنجی کاربرد آن جهت تولید انرژی در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (1383)

تالیفات

 • کتاب Bagasse as a Fuel for Combined Heat and Power (CHP): An Assessment of Options for Implementation (Lambert) - 2011 - انگلیسی
 • کتاب هیدروژن سوخت آینده (وزارت نیرو) - 1376 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس ارشد هیدروژن و بیوماس (1376-1380)
 • مدیر پروژه (1383-1387)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون گروه مهندسی محیط زیست و مهندسی HSE (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهشی (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در قائم مقام دبیر چهاردهمين كنفرانس ملي و هشتمين كنفرانس بين المللي يادگيري و یاددهی الكترونيكي (1399-1399)

جوایز و افتخارات

 • استاد برگزیده آموزشی (1400)
 • استاد برگزیده پژوهشی (1399)
 • استاد برگزیده آموزشی (1398)
 • استاد برگزیده آموزشی (1397)
 • استاد برگزیده آموزشی (1396)