آقای مجید فتحی زاده

Majid Fathizade

مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

Researcher ID: (270599)

4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور