آقای دکتر محسن محمدی زاده

Dr. Mohsen Mohammadizadeh

استادیار پایه 18

Researcher ID: (248536)

79
5
1
2
13

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Investigating the Shear Strength of Biologically Improved Soil Using Two Types of Bacteria. Geomicrobiology Journal 36.7 (2019): 581-590.‏https://doi.org/10.1080/01490451.2019.1587108
 •  Experimental study on soil improvement using local microorganisms Arabian Journal of Geosciences (2020) 13:469 https://doi.org/10.1007/s12517-020-05450-3
 •  Optimal Design of Water Distribution System Using Central Force Optimization and Differential Evolution Int. J. Optim. Civil Eng., 2017; 7(3):469-491
 •  Numerical Modeling of a Dynamic Pile–Soil Interaction in Layered Soil Media Geo-China 2016: Behavior of Geomaterials and Foundations for Civil Infrastructure Applications https://ascelibrary.org/doi/10.1061/9780784480021.013
 •  Investigation on the Effects of Liquefaction Phenomenon on Building First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICCE2010), March 9-10, 2010, ISBN 978-602-95227-09(کشور اندونزی (
 •  Determine zoning soil texture (sand - clay) ranges Sirjan city by using ground water flow International Conference on Complex Systems Engineering in Singapore (ICCSE 2010), August 25-27, 2010 (کنفرانس بین اللمللی در کشور سنگاپور)
 •  Creativity in the Mathematics Education The 16th Asian Technology Conference in Mathematics, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey (ATCM2011 (, september19-23, 2011(شانردهمین کنفرانس بین اللمللی ریاضی در کشور ترکیه)
 •  Presented a Mathematical Model For Optimal Formatting Concrete Domes The 16th Asian Technology Conference in Mathematics, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey (ATCM2011 (, september19-23, 2011(شانردهمین کنفرانس بین اللمللی ریاضی در کشور ترکیه)
 •  بررسی و مقایسه مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم
 •  تأثیر آتش در رفتار اعضاء فشاری فولادی کوتاه معیوب و ارزیابی آن‌ها پس از مقاوم‌سازی
 •  Post-fire evaluation of SHS retrofitted steel columns
 •  "Experimental study on soil improvement using local microorganisms", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 13, No 12:
 •  "Post-fire evaluation of SHS retrofitted steel columns", Springer Science and Business Media LLC, (2022), Vol 7, No 1:

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب سرشکنی و تعدیل با تاکید بر کمترین مربعات (نشرعلمی و دانشگاهی) - 1401 - فارسی

سوابق استادی

 • استادیار (1380-1410)

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مکانیک خاک - مهندسی پی- اندر کنش خاک و سازه- راه سازی- روسازی-تکنولوژی عالی بتن (1380-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی گروه عمران- دانشگاه آزا داسلامی سیرجان (1380-تاکنون)

سایر موارد

 • عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمان- پایه یک (محاسبه - نظارت - اجرا)
 • مدیر عامل آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن نیما
 • مشاور حقیقی ژئوتکنیک با مجوز سازمان برنامه و بودجه کد:2415