بررسی اثرات عوامل اقتصادی و اجتماعی در کاهش تصادفات برون شهری جاده بافت -کرمان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 25

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2428

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

ایمنی جاده ها در کنار پیشرفت شبکه های حمل و نقل در درجه بالای اهمیت قرار دارند قبل از گسترش شبکه های ارتباطی باید اقدامات عملی را در جهت کاهش حوادث جاده ای از نظر فنی اجرا نمود. این امر با درک عوامل اصلی اتفاقات یا خطرات (انسانی - طبیعی - مدیریتی ) در نظر گرفته شده است . در همین راستا به بررسی اثرات عوامل اقتصادی و اجتماعی در کاهش تصادفات برون شهری جاده بافت - کرمان پرداخته شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل جامعه آماری شامل کارشناسان راهنمایی و رانندگی استان که تعداد ۱۷۰ نفر بطور تصادفی انتخاب گردیده است . تجزیه وتحلیل دادهها توسط نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاصل پژوهش نشان می دهد که عوامل اقتصادی دارای بیشترین اهمیت و تاثیر را بر کاهش تصادفات برون شهری جاده بافت - کرمان دارد و پس از آن عوامل اجتماعی دارای بیشترین اهمیت دارد. همچنین براساس نتایج آزمون فریدمن بین تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش تصادفات برون شهری جاده بافت - کرمان تفاوت معناداری وجود دارد و موثرترین عامل اجتماعی و اقتصادی در بروز تصادفات به ترتیب انحراف به چپ و فرسوده بودن خودرو بوده است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیر آقامیرلو

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت ساخت ، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان، ایران.

محسن محمدی زاده

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان، ایران