آقای علی صفاری محمدآبادی

Ali Saffari mohammad abadi

دانشجوی دکتری تخصصی (Phd) فلسفه تعلیم و تربیت

Researcher ID: (222076)

13
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت تحصیلات تکمیلی تهران1400-1400
  • کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه واحد پیربکران1398-1400
  • کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان1394-1398