تبیین مبانی مکاتب مهم فلسفی و مقایسه آنها با مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران: با تکیه بر مبانی تربیتی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEB05_011

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تبیین مبانی مکاتب مهم فلسفی و مقایسه آنها با مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران با تکیه برمبانی تربیتی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است و روش این پژوهش اسنادی است. جامعهآماری پژوهش حاضر، منابع علمی در دسترس فارسی و خارجی مرتبط با موضوع این پژوهش، میباشد. منظور از منابع علمیدر این پژوهش، کتابها، مقالات علمی_پژوهشی، کنفرانسی و همایشی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فیش برداریاست و شیوه تجزیه و تحلیل یافته ها توصیفی_تحلیلی می باشد. در این پژوهش به بررسی مبانی چهار مکتب مهم فلسفیجهان، یعنی ایدئالیسم، رئالیسم، ناتورالیسم و پست مدرنیسم پرداخته شد؛ همچنین با بررسی مبانی فلسفی آموزش و پرورشایران، این مبانی با مبانی مکاتب مهم فلسفی مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که، آموزش و پرورش در هرکشور مطابق با مبانی فلسفی حاکم بر آن کشور سامان می پذیرد و بر رویکرد تمامی ارکان مهم نظام آموزشی یعنی برنامهدرسی، مدرسه، معلم، شاگرد و روشهای تدریس تاثیرگذار است؛ همچنین مهمترین مبانی فلسفی عبارتند از: مبانیهستی شناسی، مبانی معرفت شناسی، مبانی ارزش شناسی و مبانی تربیتی. طبق این پژوهش به دلیل این که ایران، کشوریبا حاکمیت اسلامی است، لذا مبانی فلسفی اسلام، مبانی مهم تربیت در نظام آموزشی ایران را تشکیل می دهند.

نویسندگان

علی صفاری محمدآبادی

دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، مرکز تحصیلات تکمیلی، تهران، ایران