آقای دکتر جواد امین خندقی

Dr. Javad Amin Khandaqi

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (196920)

13
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی