آقای مرتضی صدیقی فرد

Morteza Sedighifard

Researcher ID: (223496)

10
6
2
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو اصلی انجمن عکاسان ایران
  • هیئت رئیسه انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر تهران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب سبک در هنرهای تجسمی : کندوکاوی در مفاهیم سبک‌شناسی تصویر (ماسو / تهران) - 1400 - فارسی
  • کتاب عکاسی به مثابه روش پژوهش اجتماعی (ماسو / تهران) - 1400 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی