آقای محمدرضا رحیمی پور

Mohammad Reza Rahimipour

Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186584)

76
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی